Hotărârea nr. 61/2008

Trecerea din folosinta gratuita a Inspectoratului de Politie al Judetului Galati in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Crizantemelor nr. 6

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.61

din 14 02 2008

privind: trecerea din folosință gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Crizantemelor nr. 6

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:62/12 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13 828/12 02 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13774/12 02 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Inspectoratului de Poliție al Județului Galați nr.

666 478/8 02 2008;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din folosință gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Crizantemelor nr. 6, individualizat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei