Hotărârea nr. 6/2008

Modificarea si completarea HCL nr. 303/2007 referitoare la aprobarea taxelor si tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apa si canalizare de catre SC APA CANAL SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.6

din 31 01 2008

privind modificarea și completarea HCL nr.303/2007 referitoare la aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă și canalizare de către SC APA CANAL SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:130/11 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.119 024/11 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.119 022/11 12 2007, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.43, alin.8 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006;

Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 a HCL nr.303/2007, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Se aprobă taxele și tarifele practicate de către SC APA CANAL SA

Galați, pentru realizarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Galați, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

TARIFE PENTRU INSPECȚIA CONDUCTELOR ȘI PENTRU DEPISTAREA PIEREDRILOR DIN REȚELELE HIDROEDILITARE s                                        7                                                                                              s

Tabel nr. 5

Nr. crt.

Denumire tarif

Tarife actuale conf.

Hot.CA 10/25.08.2005

Tarife solicitate de către SC APA CANAL SA

Tarife

indexate*)

Tarife aprobate

0

1

23

4

5

1.

Tarif orar privind inspectia conductelor cu echipamentul de exploatare cu camera video color tip ROWER 900

109.96

119.50

120.81

119.50

2

Depistarea pierderilor ce apar in retelele hidroedilitare folosind aparat ferophon AQUA PHON

141.50

146.94

155.47

146.90

3

Depistarea pierderilor ce apar in retelele hidroedilitare folosind aparat JEK 52 AF

125.06

130.25

137.40

130.30

Tarifele contin T.V.A.

*) indicele de inflație înregistrat în perioada septembrie2005- mai 2007 este de 109,87%, calculat pe baza indicilor prețurilor de consum publicați de INS

Presedinte de sedinta

Manoliu Mihai