Hotărârea nr. 58/2008

Intrarea in dizolvare si lichidare a SC ECOSAL PREST SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.58

din 14 02 2008

privind: intrarea în dizolvare și lichidare a SC ECOSAL PREST SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 46/5 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02

2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.13 670/12 02 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 602/12 02 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.644/20 12 2007 privind înființarea Serviciului Public Ecosal Galați;

Având în vedere prevederile art.227, alin.1, lit.”b” Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă intrarea în dizolvare și lichidare a SC ECOSAL PREST SA, după depunerea situației financiare de închidere a exercițiului financiar 2007, cu îndeplinirea formalităților legale.

Art.2 - Contractele de concesiune încheiate între municipiul Galați și SC ECOSAL PREST SA și plata redevenței aferente acestora încetează.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei