Hotărârea nr. 57/2008

Aprobarea cofinantarii proiectului "Dezvoltarea si extinderea laboratorului pentru monitorizarea factorilor de mediu in Euroregiunea Dunare de Jos - zona Galati - Cahul" din cadrul Programului de vecinatate Romania - Moldova 2004 - 2006

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.57 din 14 02 2008

privind: aprobarea cofinanțării proiectului „Dezvoltarea și extinderea laboratorului pentru monitorizarea factorilor de mediu în Euroregiunea Dunăre de Jos - zona Galați - Cahul” din cadrul Programului de vecinătate România - Moldova 2004 - 2006

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 45/5 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 11370/05 02 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.11374/05 02 2008, al Direcției Economice și Direcției Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”e” si „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local, în sumă de 67 909 euro, din care 6791 euro pentru anul 2008, pentru participarea la proiectul „Dezvoltarea și extinderea laboratorului pentru monitorizarea factorilor de mediu în Euroregiunea Dunăre de Jos - zona Galați - Cahul” din cadrul Programului de vecinătate România -Moldova 2004 - 2006.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei