Hotărârea nr. 56/2008

Aprobarea cofinantarii proiectului privind infiintarea Centrului de zi "Prietenii Scolii" din cadrul Programului de vecinatate Romania - Moldova 2004 - 2006

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.56 din 14 02 2008

privind: aprobarea cofinanțării proiectului privind înființarea Centrului de zi „Prietenii Școlii” din cadrul Programului de vecinătate România - Moldova 2004 -2006

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 57/12 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13 888/12 02 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 890/12 02 2008, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile punctului 2.1.1. din Ghidul Solicitantului de finanțare nerambursabilă, din cadrul Programului de Vecinătate România - Republica Moldova 2004 - 2006;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local, cu contravaloarea sumei de 14 950 Euro, reprezentând 10,03% din costul total al proiectului, pentru participarea la proiectul privind înființarea Centrului de zi „Prietenii Școlii” din cadrul Programului de vecinătate România - Moldova 2004 - 2006.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei