Hotărârea nr. 55/2008

Aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Galati in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati" si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.55 din 14 02 2008

privind: aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Galați în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați” și aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 68/14 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14 348/14 02 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.14 350/14 02 2008, al Direcției Economice și Serviciului Contencios Juridic;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizată;

Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile art.10, art.11 și art.12 din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”e”, alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă asocierea Consiliului Local al municipiului Galați în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor de apă-canal la nivelul județului Galați.

Art.2- Se aprobă denumirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați” .

Art.3 - Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați” , conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă contribuția Consiliului Local al municipiului Galați în sumă de 5000 lei, de la cap. 51 02 al bugetului local, la constituirea patrimoniului inițial al asociației.

Art.5- Se împuternicește domnul Mircea Răzvan Cristea, viceprimar al municipiului Galați, să reprezinte și să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al municipiului Galați, toate documentele care decurg din procesul de înființare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați” , în conformitate cu prevederile legale.

Art.6- Se desemnează domnul Mircea Răzvan Cristea, viceprimar al municipiului Galați, ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galați în Adunarea Generală și în Comitetul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apă Galați”.

Art.7 - Se revocă HCL nr.559/2211 2007privind aprobarea lui constitutiv și statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”APA GALAȚI”, contribuția Consiliului Local pentru constituirea patrimoniului asociației și împuternicirea domnului viceprimar Cristea Mircea Răzvan să reprezinte Consiliul Local Galați în conducerea asociației

Art.8 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.9- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei