Hotărârea nr. 52/2008

Aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Galati si sustinatorii legali ai acestora

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.52

din 14 02 2008

privind: aprobarea costului mediu lunar, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Galați și susținătorii legali ai acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 60/12 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13 836/12 02 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13 790/12 02 2008, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.45/10 02 2005 privind schimbarea destinației Centrului de Îngrijire și Asistență nr.56 în Centru Medico-Social și Regulamentul de Organizare și Funcționare a acestuia;

Având în vedere prevederile HCL nr.531/10 11 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Medico - Social Pechea și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Centrul Medico -Social Galați, pentru anul 2008, în cuantum de 570,66 lei.

Art.2 - Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de asistați și /sau susținători legali, în Centrul Medico-Social Galați, în cuantum de 350 lei.

Art.3 - Se aprobă normele metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa la HCL nr.52/14 02 2008

Norme Metodologice privind stabilirea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere datorată de asistații în Centrul Medico-Social Galați și susținătorii lor legali

CAPITOLUL I Costul mediu lunar de intretinere

Art. 1 - (1) Costul mediu lunar de întreținere in Centrul Medico-Social se stabileste anual de Consiliul Local Galati.

 • - (2) La stabilirea costului mediu lunar de intretinere se au in vedere cheltuielile din anul precedent pentru hrana, intretinere si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament.

Art. 2 - Costul mediu lunar de intretinere poate fi modificat in cursul anului incepand cu luna urmatoare celei in care intervin corectii ale nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective in Centrul Medico-Social.

Art. 3 - Costul mediu lunar de intretinere se are in vedere la stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele centrului.

CAPITOLUL II

Stabilirea contributiei lunare de intretinere

Art. 4 - Cererea pentru ingrijirea in centru insotita de Fisa de evaluare socio-medicala, este transmisa conducerii centrului, care completeaza dosarul cu documentele necesare pentru stabilirea contributiei lunare de intretinere.

Art.5 - (1) Persoanele ingrijite in centru care realizeaza venituri proprii din pensii de orice natura, indiferent de fondurile din care se platesc acestea, din indemnizatii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum si din alte surse cu caracter permanent sunt obligate la plata contributiei lunare de intretinere.

 • - (2) La calculul veniturilor realizate de asistat nu se iau in considerare drepturile banesti care se suspenda pe perioda de ingrijire in centru

Art. 6 - (1) Pentru stabilirea contribuției de întreținere in sarcina persoanei ingrijite in centru se procedeaza astfel:

 • a) Din veniturile nete proprii lunare se deduc obligatiile legale de intretinere ale persoanei ingrijite, aflata in executare;

 • b) Suma ramasa se imparte la numarul membrilor de familie pe care persoana ingrijita in centru ii intretine efectiv - sot, sotie, copii (inclusiv persoana ingrijita) - in masura in care acestea nu au venituri proprii si nu beneficiaza de protectie si servicii acordate in institutii de asistenta sociala, stabilindu-se in acest mod nivelul mediu net lunar pe o persoana. Suma astfel rezultata reprezinta venitul net lunar care revine persoanei si se va lua in calcul la stabilirea contributiei lunare de intretinere, pentru care persoana ingrijita in centru este obligata la plata.

- (2) Contributia lunara de intretinere pentru asistati care au venituri este de 80% din veniturile personale lunare, fara sa se depaseasca costul mediu lunar de intretinere aprobat pentru centru.

Art. 7 - (1) In cazul cand persoana internata in centru nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decat costul mediu lunar de intretinere, plata contributiei de intretinere se datoreaza in totalitate sau partial, dupa caz, de catre sotul (sotia), copii sau parintii acesteia.

 • - (2) Contributia de intretinere se datoreaza in urmatoarea ordine de obligare la plata:

 • a)  Sotul pentru sotie sau, dupa caz, sotia pentru sot;

 • b)  Copii pentru parinti;

 • c)   Parintii pentru copii.

 • - (3) In cazul cand una din persoanele care datoreaza plata, potrivit alin. (2) nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a intretinerii asistatului, diferenta de plata trece in obligatia celorlalte persoane in ordinea stabilita la alin. (2) pana la completarea integrala a nivelului contributiei de intretinere; cand aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligati la plata, contributia de intretinere datorata se stabileste la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de la persoanele respective.

- (4) In cazul in care obligatia de plata a contributiei de intretinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi platita si numai de catre una din acestea care isi asuma obligatia de intretinere.

- (5) Pentru persoanele obligate la plata contributiei de intretinere, la stabilirea nivelului acesteia se iau in considerare toate veniturile nete provenind din salarii si din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de sumaj, ajutor de integrare profesional, alocatie de sprijin, ajutoare si indemnizatii cu caracter permanent acordate potrivit legii, incasari banesti de la societatile si asociatiile agricole, veniturile obtinute din activitatile de valorificare a produselor agricole si a celor provenite din industria casnica si mestesugareasca prin exercitarea meseriilor, din vanzari si inchirieri de locuinte si terenuri, din prestari de servicii precum si orice alte venituri realizate.

Art. 8 - (1) La stabilirea cuantumului contribuției de întreținere in sarcina altor persoane decat persoana internata in centru (sustinatorii legali) in situatia in care acestia nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrala a contributiei, se proceaza dupa cum urmeaza:

 • a) Din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligatii legale de intretinere, aflate in executare.

 • b) Suma ramasa se imparte la numarul membrilor de familie pe care sustinatorii legali ii au efectiv in intretinere, fapt dovedit cu acte eliberate de asociatiile de proprietari sau cu declaratie data in fata unui notar.

 • c) In raport cu suma astfel rezultata, care reprezinta venitul mediu net lunar pe o persoana se stabileste suma lunara datorata de sustinatorul legal al persoanei ingrijite in centru, utilizandu-se urmatoarele intervale de venituri:

  Venitul mediu net lunar pe o persoana (lei RON)

  Contributia lunara (% din cuantumul contributiei de intretinere rezultat din calcul)

  Pana la nivelul salariului minim brut pe țară

  Scutit

  500 - 550

  20 %

  551 - 600

  40 %

  601 - 650

  60 %

  651 - 700

  80 %

  Peste 700

  100 %

Iar incepand cu 01 iulie 2008 se va utiliza urmatoarea grila de venituri, dupa cum urmeaza:

Venitul mediu net lunar pe o persoana (lei RON)

Contributia lunara (% din cuantumul contributiei de intretinere rezultat din calcul)

Pana la nivelul salariului minim brut pe țară

Scutit

540 - 600

20 %

601 - 650

40 %

651 - 700

60 %

701 - 750

80 %

Peste 750

100 %

 • d) Daca dupa achitarea obligatiilor legale de intretinere si a contributiei pentru centru suma rezultata este insuficienta pentru a asigura un trai normal (dovedit cu acte) sustinatorul legal, in urma unei anchete riguros alcatuite, este scutit de plata contributiei .

 • e) Daca din ancheta sociala rezulta ca familia a intrerupt orice fel de legatura cu asistatul de mai multi ani indiferent din a cui vina ( fapt dovedit prin declaratie notariala pe propie raspundere) si nu are posibilitati financiare sa acopere contributia aceasta va ramane la nivelul a 80% din veniturile asistatului .

- (2) In situatia cand venitul mediu net lunar pe o persoana calculat potrivit prevederilor alin. (1) este sub nivelul salariului minim brut pe țară, susținătorul legal este scutit de plata contributiei, procedandu-se la retinerea sumei de la celelalte persoane in ordinea de obligatie la plata mentionata la art. 7 alin. (2) pana la completarea sumei corespunzatoare costului intretinerii. Cand aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor in cauza, contributia de intretinere datorata se stabileste la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de la persoanele obligate la plata.

- (3) Daca persoana ingrijita in centru si sustinatorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentand contributia lunara de intretinere se suporta din bugetul institutiei.

- (4) In cazul cand asistatul centrului lipseste din unitate o perioada mai mare de 5 zile, contributia de intretinere se recalculeaza, scazandu-se contributia de intretinere aferenta zilelor lipsite. Recalcularea se face numai pentru situatiile in care contributia lunara de intretinere stabilita ca obligatie de plata este egala cu costul mediu lunar de intretinere.

CAPITOLUL III

Documente pentru completarea dosarului si plata contributiei lunare de intretinere

Art. 9 - (1) Persoana care a solicitat îngrijirea intr-un Centru Medico-Social, este obligata sa semneze un angajament de plata al carui model este prevazut in anexa, care face parte integranta din prezentele norme metodologice, in care se inscriu datele personale si dupa caz, persoana care se obliga la plata contributiei de intretinere a solicitantului.

- (2) Daca cei obligati la plata (persoana ingrijita, sotul/sotia, copii sau parintii) nu au posibilitatea materiala de a se angaja la plata integrala a contributiei lunare de intretinere, acestia vor prezenta documentele necesare in vederea stabilirii nivelului contributiei lunare de intretinere potrivit prevederilor prezentelor Norme metodologice.

Dupa stabilirea persoanelor obligate la plata si a cuantumurilor sumelor ce le revin de platit, se intocmeste angajamentul de plata pentru fiecare dintre acestea cu mentionarea sumelor datorate.

Art. 10 - (1) Angajamentul de plata constituie titlu executoriu.

 • - (2) Angajamentul de plata se intocmeste in trei exemplare dintre care: un exemplar se transmite persoanei obligata la plata, un exemplar ramane la dosarul persoanei ingrijite iar cel de-al treilea exemplar se remite institutiei care urmeaza sa faca retinerile sau care urmareste plata contributiei de intretinere.

 • - (3) Plata se poate face direct la caseria centrului ori prin intermediul Casei Judetene de Pensii pentru cei care au calitatea de pensionar sau, dupa caz, organele administratiei publice locale in a caror raza de activitate se afla domiciliul persoanelor obligate la plata, care vor urmari si incasarea sumelor, sau prin institutii financiare.

- (4) Organe prezentate la alin. (3) care dispun retinerea sau urmarirea platii contributiei de intretinere, confirma in scris centrului luarea in evidenta a persoanelor obligate la plata precum si cazurile in care din diferite motive, retinerea sau urmarirea nu mai este posibila.

- (5) Conducerea centrului este obligata sa informeze persoanele cu care a incheiat angajamentul de plata ori de cate ori intervin modificari ale costului mediu lunar de intretinere sau ale veniturilor persoanelor ingrijite pe baza carora se reclculeaza cuantumul contributiei lunare de intretinere.

Art. 11 - (1) Contribuția de întreținere se stabilește de conducerea centrului si se consemneaza in angajamentul de plata semnat de persoana care se obliga sa faca plata.

 • - (2) In angajamentul de plata se mentioneaza si consimtamantul persoanei care urmeaza sa achite contributia lunara de intretinere, in conditiile cresterii cuantumului acesteia ca urmare a majorarii nivelului veniturilor si a modificarii costului mediu lunar de intretinere in centru, precum si obligatia de a aduce la cunostinata conducerii centrului orice modificare intervenita in situatia veniturilor personale sau ale familiei asistatului, ingrijit in Centrul Medico-Social.

 • - (3) Recalcularea contributiei la intretinere ca urmare a modificarilor veniturilor asistatilor sau ale persoanelor obligate la plata contributiei la intretinere se efectueaza de centru.

 • - (4) In vederea stabilirii contributiei lunare de intretinere, dosarul solicitantului va cuprinde documentatia prevazuta la art. 4 precum si urmatoarele acte privind starea civila, componenta familiei si situatia materiala a persoanei ingrijite, respectiv a perosanelor din familie sau a sustinatorilor legali care pot fi obligati la plata.

 • a) Copii de pe certificatele de nastere si de casatorie ale persoanei ingrijite in centru, ale parintilor, ale copiilor, ale sotului sau sotiei, dupa caz.

 • b) Declaratie legalizata privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz.

 • c) Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinta de salariu, talon de pensie, adeverinta de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere ca nu are venituri, document legalizat.

 • d) Copie de pe ultima hotarare judecatoreasca definitiva prin care s-a stabilit obligatia de intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia asistatului din centru, daca este cazul.

 • e) Copii de pe ultima hotarare judecatoreasca definitiva prin care cei care datoreaza plata contributiei de intretinere au stabilite obligatii de intretinere si fata de alte persoane.

 • f) Ancheta sociala privind situatia persoanei asistate si a familiei acesteia.

Art. 12 - Sunt scutite de plata contribuției de intretinere susținătorii legali plecați din tara sau cei despre care solicitantul de internare declara ca nu are cunostinta unde se gasesc, ambele declaratii fiind facute in fata unui birou notarial.

 • - Contributiile de intretinere in centrele medico-sociale nu sunt supuse penalizarilor de intarziere, nefiind un venit la bugetul local.

 • - Pentru neplata contributiei de intretinere la timp, asistatul poate fi externat sau atat asistatul cat si sustinatorul legal rau platnic pot fi actionati in instanta de judecata dupa epuizarea tuturor cailor de conciliere.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța