Hotărârea nr. 50/2008

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor noi de investitii, pentru anul 2008, SC APA CANAL SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.50

din 14 02 2008

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții, pentru anul 2008, SC APA CANAL SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 44/5 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.11 302/5 02 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.11 304/5 02 2008, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții pentru anul 2008- SC APA CANAL SA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.50/14 02 2008

Documentatii tehnico-economice a obiectivilor noi de investitii pentru anul 2008

S.C. APA-CANAL S.A.

1. Reparatie capitala " Conducta apa rece Dn 100mm Fn, str. Posta Veche"

Amplasamentul obiectivului : Galati, str. Posta Veche.

Conducta de apa rece din Fn, avand Dn 100 mm, amplasata in pamani are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii.

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 100 mm cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, L= 460 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                      63.424 lei

din care C+M 53.910 lei

Capacitati fizice:

- conducta Dn 100 mm                       460 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare :bugetul local

2. Reparație capitala " Conducta apa OL 0 219 mm - str. Traian"

Amplasamentul obiectivului : Galati, str. Traian.

Conducta de apa rece din OL avand Dn 200 mm, amplasata in canal tehnic nevizitabil comun cu magistrala 1 de termoficare apartinand CET, are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii.

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a locuitorilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 200 mm , 20 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice si a bransamentelor aferente, 40 ml + 40 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

13.996 lei

11.861 lei

20 ml

40 ml

40 ml

1 luna


Capacitati fizice:

- conducta Dn 200 mm

- bransament 1/2 "

- bransament 3/4"

Durata de realizare

Sursa de finantare :bugetul local

3. Reparatie capitala " Retea si bransamente aferente SC 73 - SC 74, Siderurgistilor"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Siderurgistilor

Conducta de apa rece din OL avand Dn 200 mm si 100 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 17, 25, 21).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 200 mm, 50 ml, si Dn 100 mm, 75 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                      26.689 lei

din care C+M                                  24.550 lei

Capacitati fizice:

- conducta Dn 200 mm

50 ml

75 ml

1 luna


- conducta Dn 100 mm

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

4.Reparatie capitala " Retea si bransamente Micro 17 et. 2B, bl.I5-I6"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 17

Conducta de apa rece din OL avand Dn 200 mm, aferenta zonei blocurilor I5-I6 din Micro 17, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 39).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 200 mm, 115 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

39.151 lei

36.010 lei

115 ml

1 luna

si bransamente apa extindere


Capacitati fizice:

- conducta Dn 200 mm

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

5. Reparatie capitala " Retea Siderurgistilor, bl. G4-J2"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Siderurgistilor

Conducta de apa rece din OL avand Dn 200 mm, aferenta zonei blocurilor G4-J2, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 20).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 200 mm, 40 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                      13.210 lei

din care C+M                                   12.150 lei

Capacitati fizice:

- conducta Dn 200 mm                       40 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

6. Reparatie capitala " Conducta apa rece tunel tehnic et.I, bl. A6-A8, Micro 18"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 18

Conducta de apa rece din OL avand Dn 125 mm si Dn 100 mm, aferenta zonei blocurilor A6-A8, din Micro 18, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 32).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 100 mm, 10 ml, si Dn 125 mm, 30 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale 9.061 lei

din care C+M                                   8.335 lei

Capacitati fizice:

- conducta Dn 100 mm                       10 ml

- conducta Dn 125 mm 30 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

7. Reparatie capitala " Retea apa rece Micro 19 bl. F4-F7, Z1-2, A, Q1-Q3"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 19

Conducta de apa rece din OL avand Dn 3", aferenta zonei blocurilor F4-F7, Z1-2, A, Q1-Q3, din Micro 19, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 18).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 3", 125 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                      12.813 lei

din care C+M 11.785 lei

Capacitati fizice:

- conducta Dn 3"                         125 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

8. Reparatie capitala " Retea apa Siderurgistilor, bl. 11B-11E"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Siderurgistilor Vest

Conducta de apa rece din OL avand Dn 100 mm, aferenta zonei blocurilor 11B-11E, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 37).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 100 mm, 50 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

5.172 lei

4.760 lei

50 ml

1 luna


Capacitati fizice:

- conducta Dn 100 mm

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

9. Reparatie capitala " Retea apa rece I.C.Frimu bl. O2,O3, G2"

Amplasamentul obiectivului : Galati, I.C.Frimu

Conducta de apa rece din OL avand Dn 150 mm, aferenta zonei blocurilor O2, O3, G2, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 48).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 150 mm, 40 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

10.690 lei

9.835 lei

40 ml

1 luna


Capacitati fizice:

- conducta Dn 150 mm

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

10. Reparatie capitala " Retea apa rece Micro 20, 808 apartamente, bl.H1-H3, J6-J8"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 20

Conducta de apa rece din OL avand Dn 100 mm, aferenta zonei blocurilor H1-H3, J6-J8, din Micro 20, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 26).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 100 mm, 85 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                      11.776 lei

din care C+M                                  10.830 lei

Capacitati fizice:

- conducta Dn 100 mm                       85 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

11. Reparatie capitala " Retea apa I.C.Frimu bl. C4, C6, C14, C15"

Amplasamentul obiectivului : Galati, I.C.Frimu

Conducta de apa rece din OL avand Dn 200 mm, aferenta zonei blocurilor C4, C6, C14, C15, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 48, 23).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 200 mm, 30 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

Capacitati fizice:

- conducta Dn 200 mm

9.373 lei

8.620 lei

30 ml

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

1 luna

12. Reparatie capitala " Retea apa rece I.C.Frimu, bl. M1A - M1B"

Amplasamentul obiectivului : Galati, I.C.Frimu

Conducta de apa rece din OL avand Dn 200 mm, aferenta zonei blocurilor M1A -M1B, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 18).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 200 mm, 32 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

10.690 lei

9.835 lei

32 ml

1 luna


Capacitati fizice:

- conducta Dn 200 mm

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

13. Reparatie capitala "Retea apa rece locuinte Micro 16, bl.4E,4F,4G"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 16

Conducta de apa rece din OL avand Dn 100 mm, aferenta zonei blocurilor 4E-4F-4G, din Micro 16, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta exploatarii (numar avarii = 20).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta Dn 100 mm, 100 ml, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestuia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

12.807 lei

11.780 lei

100 ml

1 luna


Capacitati fizice:

- conducta Dn 100 mm

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

14. Reparatie capitala " Conducta apa tub PREMO Dn 800 mm sursa Dunare, Fir I"

Amplasamentul obiectivului : Galati

Conducta magistrala de apa din tub PREMO avand Dn 800 mm aductiune apa bruta, aferenta zonei Banda transportoare - Facultatea Danubius, este amplasata in pamant.

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste aducerea in stare de functionare a caminelor de vane si a armaturilor aferente pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa bruta a uzinelor de tratare apa si eliminarea pierderilor:

- repararea caminelor de vane si inlocuirea armaturilor cu altele avand aceleasi caracteristici tehnice, celelalte retele nefiind afectate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

306.902 lei

260.866 lei

7 buc

11 buc


Capacitati fizice:

- vana Dn 800 mm

- vana Dn 200 mm

- vana Dn 50 mm                     5 buc

Durata de realizare                              3 luna

Sursa de finantare: buget local

15. Reparatie capitala "Puturi forate echipate cu cabine instalatie hidraulica si electrica - conducte refulare puturi Dn 150mm"

Amplasamentul obiectivului: Captare Salcia Liesti.

Conductele de refulare puturi Dn 150mm amplasate in pamant au un grad avansat de uzura, fiind puternic corodate, fapt care conduce adesea la producerea avariilor in zona captarii Salcia Liesti.

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea alimentarii cu apa de profunzime a municipiului Galati, elimimarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

- inlocuirea tronsoanelor de conducta OL zincata Dn 150 mm, cu conducte avand aceleasi caracteristici tehnice , pe o lungime L=400 ml

- inlocuirea armaturilor de aceleasi dimensiuni (vane ovale Dn 150 mm)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

74.521,86 lei

64.834,02 lei


Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

Capacitati fizice:

-teava OL zincata Dn 150 mm        400 ml

-vane ovale Dn 150 mm

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

16. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.O7-O12 Micro 19”

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 19

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta zona blocurilor O7-O12 din Micro19 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 108 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                      117.334

din care C+M                                 103.835

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm                108 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

17. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.C11,D4,D5,D6,D8 I.C.Frimu"

Amplasamentul obiectivului : Galati, I.C Frimu

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor C11-D8 din I.C Frimu este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 115 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     111.860

din care C+M                                 98.991

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm                 115 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

18. Reparatie capitala "Retea canalizare bl.I1,I2 Complex Studentesc”

Amplasamentul obiectivului : Galati, str.Parcului

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor I1,I2 din str.Parcului este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 72 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     63.679

din care C+M                                 56.353

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm                72 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

19. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc P7A cartier A. Vlaicu"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Aurel Vlaicu

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm aferenta zona blocului P7A din cartier Aurel Vlaicu este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 42 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                      51.115

din care C+M                                 45.235

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm                42 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

20. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc J11 Micro 39B"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 39B

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocului J11 din Micro 39B este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 114 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     114.000

din care C+M                                 100.885

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm                114 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

21. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc E8-C21-C22 Tiglina I"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Tiglina I

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocurilor E8-C21-C22 din Tiglina I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 72 ml

- reparare suporti, camine de acces, inlocuire dale defecte la tunel.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                      117.730

din care C+M                                 104.186

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm                72 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

22. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.N2,N3 str.Navelor”

Amplasamentul obiectivului : Galati, str.Navelor

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor N2-N3 din str.Navelor este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 120 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     116.620

din care C+M                                 103.204

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm 120 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

23. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. B7-R-R1 Micro 17"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 17

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm respectiv Dn 400 mm aferenta zona blocurilor B7-R-R1 din Micro17 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 40 ml si Dn400 mm - 65 ml .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                      113.565

din care C+M                                 100.500

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm          40 ml

- conducta HOBAS Dn 400 mm          65 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

24. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc N10-N12 Micro 38"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 38

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocurilor N10-N12 din Micro 38 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 90 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     88.078

din care C+M                                 77.945

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm                90 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

25. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. D6-D8 Tiglina II"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina II

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor D6-D8 din Tiglina II este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 120 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     116.025

din care C+M                                 102.677

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm                120 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

26. Reparatie capitala"Retea canalizare str.Rosiori bl.D1-G1-G3 Mazepa I”

Amplasamentul obiectivului : Galati, str.Rosiori Mazepa I

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor D1-G1-G3 din Mazepa I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 126 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     119.000

din care C+M                                 105.310

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm 126 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

27. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.R4-R5 Micro 21”

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 21

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta zona blocurilor R4-R5 din Micro21 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 54 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     61.000

din care C+M                                 53.982

Capacitati fizice:

conducta HOBAS Dn 400 mm 54 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

28. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.A6-A7 Micro16"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 16

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona bl. A6-A7 din Micro16 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 24 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     26.400

din care C+M                                 23.363

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm          24 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

29. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.C11,C12,C13,C14Tiglina I”

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina I

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta zona blocurilor C11-C14 din Tiglina I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 24 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     26.160

din care C+M                                 23.150

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm                - 24 ml

Durata de realizare 1 luna Sursa de finantare: buget local

30. Reparație capitala "Retea canalizare bl. Bi - B2 str. Balcescu"

Amplasamentul obiectivului : Galati, str. Balcescu

Tunelul tehnic vizitabil aferent zona blocurilor B1-B2 din str. Balcescu prezinta contrapanta;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara remedierea contrapantei pe o lungime de 5 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     21.629

din care C+M                                  19.141

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

31. Reparatie capitala " Pod raclor nr.2 SP3"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Statia de Pompare 3 Calea Prutului Podul raclor nu functioneaza la parametrii normali. Pentru evitarea accidentelor tehnice este necesara inlocuirea pieselor deteriorate a mecanismului raclor si inelului colector.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale 11.983

din care C+M

10.604

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

1 luna

32. Reparatie capitala " Stavilar 13 Iunie"

Amplasamentul obiectivului : Galati, str. Ana Ipatescu

Stavilarul nu functioneaza la parametrii normali. Acest lucru pune in pericol cladirile si locuitorii Vaii Orasului.

Pentru evitarea aparitiei accidentelor tehnice, este necesara inlocuirea mecanismului de ridicare (a lanturilor rupte, contragreutatii, mecanismului cu roata melcata si mecanismul de ghidare pe sanii).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

82.930

73.389

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

1 luna

33. Reparatie capitala " Bazin retentie SP3"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Statia de Pompare 3 Calea Prutului

La bazinul de retentie s-au accentuat rosturile de dilatatie iar radierul este deteriorat fapt ce poate conduce la aparitia de infiltratii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

107.583

95.206

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

1 luna

34. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc 11B I.C Frimu"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier I.C Frimu

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm aferenta zona blocului 11B din I.C Frimu este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 36 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     39.078

din care C+M                                 34.582

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm                36 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

35. Reparatie capitala"Retea canalizare bl.A5 scara4,5,6,7,8 Micro 20”

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 20

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta zona blocului A5 din Micro20 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 60 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     70.000

din care C+M                                 61.947

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm                60 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

36. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.C17 I.C Frimu"

Amplasamentul obiectivului : Galati, I.C Frimu

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocului C17 din I.C Frimu este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 84 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     81.269

din care C+M                                  71.919

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm                84 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

37. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.B4-W11 Mazepa I”

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Mazepa I

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta zona blocurilor B4-W11 din Mazepa I este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 114 ml .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     127.330

din care C+M                                  112.681

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm                114 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

38. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc O3 Micro 38"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 38

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm aferenta zona blocului O3 din Micro 38 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 100 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     108.016

din care C+M                                 95.589

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm - 100 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

  • 39. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc PM1-PM2-PM3-PM4 Micro 14"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 14

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm aferenta zona blocurilor PM1-PM2-PM3-PM4 din Micro 14 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 60 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     67.295

din care C+M                                 59.553

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm                60 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

40. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.A1-A8 Tiglina I"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Tiglina I

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilorA1-A8 din Tiglina I este ingropata

- reteaua de canalizare ingropata prezinta un grad avansat de uzura . Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 126 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     115.430

din care C+M                                 102.150

Capacitati fizice:

- conducta Dn 300 mm                 126 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

  • 41. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. C -Aleea Mavramol" Amplasamentul obiectivului : Galati, Aleea Mavramol

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta blocului C este ingropata.

- reteaua de canalizare prezinta un grad avansat de uzura Acest lucru pune in pericol structura cladirilor din zona precum si sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 78 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

76.300

67.522

78 ml

1 luna


Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

42. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. A2 Micro 20"

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 20

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta blocului A2 este ingropata.

- reteaua de canalizare prezinta un grad avansat de uzura Acest lucru pune in pericol structura cladirilor din zona precum si sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 66 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     63.000

din care C+M                                 55.752

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm           66 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

43. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc M6 Micro 14"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 14

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm aferenta zona blocului M6 din Micro 14 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 42 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     51.000

din care C+M                                 45.133

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm                42 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

44. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.BR16-BR16A-BR16B Mazepa II”

Amplasamentul obiectivului : Galati, Mazepa II

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta zona blocurilorBR16-BR16A-BR16B din Mazepa II este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 54 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

59.500

52.655

- 54 ml

1 luna


Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

45. Reparatie capitala " Retea canalizare bl. TC -str.Balcescu"

Amplasamentul obiectivului : Galati, str. Balcescu

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta blocului TC este ingropata.

- reteaua de canalizare prezinta un grad avansat de uzura Acest lucru pune in pericol structura cladirilor din zona precum si sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 50 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     39.032

din care C+M                                 34.542

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm                50 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

46. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.A22-A25 Micro16"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 16

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm aferenta zona bl. A22-A25 din Micro16 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 27 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     29.266

din care C+M                                 25.899

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm          - 27 ml

Durata de realizare                              1 luna

Sursa de finantare: buget local

47. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc T3-T4 Micro 40"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 40

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocuri T3-T4 din Micro 40 este ingropata;

- reteaua de canalizare prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol structura cladirilor din zona precum si sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 72 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

69.132

61.179

72 ml

1 luna

48. Reparatie capitala " Retea canalizare Scoala 5-bl.E5 Micro17"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 17

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona Scoala 5-bl.E5 din Micro17 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 66 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

65.000

57.522

66 ml

1 luna

49. Reparatie capitala " Retea canalizare bl.D11-D10 Micro 21”

Amplasamentul obiectivului : Galati, Micro 21

Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta zona blocurilor D11-D10 din Micro21 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm - 102 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     123.000

din care C+M                                 108.850

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 400 mm                102 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

  • 50. Reparatie capitala "Retea canalizare Scoala generala nr.11 Micro16" Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 16

Conducta de canalizare din beton Dn 200 mm aferenta Scolii gen. nr. 11 din Micro 16 este ingropata;

- reteaua de canalizare prezinta un grad avansat de uzura. Acest lucru pune in pericol structura cladirilor din zona precum si sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 200 mm cu un nou colector Dn 300 mm - 42 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     41.500

din care C+M                                 36.726

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm                42 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

51. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc O4 str. Aurel Vlaicu"

Amplasamentul obiectivului : Galati, str. Aurel Vlaicu

Conducta de canalizare din ceramica Dn 300 mm aferenta zona blocului O7 din str Aurel Vlaicu este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 42 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                      41.650

din care C+M                                 36.858

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm                42 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

52. Reparatie capitala " Retea canalizare blocG Micro 40"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 40

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocului G din Micro 40 este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 60 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     60.000

din care C+M                                 53.097

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm 60 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

53. Reparatie capitala " Retea canalizare bloc J8 Micro 39A"

Amplasamentul obiectivului : Galati, cartier Micro 39A

Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm aferenta zona blocului J8 din Micro 39B este pozata in tunel tehnic vizitabil;

- reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, aceasta deficienta face ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane;

- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm - 102 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale                     98.722

din care C+M                                 87.364

Capacitati fizice:

- conducta HOBAS Dn 300 mm 102 ml

Durata de realizare 1 luna

Sursa de finantare: buget local

54. Reparatie capitala "Instalatie electrica puturi"

Amplasamentul obiectivului: Captare Vadu Rosca.

Instalatia electrica prezinta un grad avansat de uzura, ceea ce conduce la intreruperea si imposibilitatea functionarii electropompelor. Totodata se poate pune in pericol securitatea personalului din exploatare.

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea alimentarii cu apa a retelei, indepartarea pericolelor, prin:

- inlocuirea cablurilor defecte cu altele de aceleasi dimensiuni si a accesoriilor acestora.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale din care C+M

Capacitati fizice:

-cablu electric

24.532,12 lei

21.342,95 lei

Durata de realizare

Sursa de finantare: buget local

1 luna

Președinte de ședință

Tercu Tincuța