Hotărârea nr. 49/2008

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor noi de investitii, pentru anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.49

din 14 02 2008

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții, pentru anul 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 55/12 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5372/21 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13594/12 02 2008, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții pentru anul 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.49/14 02 2008

Documentații tehnico- economice ale obiectivelor noi de investiții pentru anul 2008.

1.REPARATII CAPITALE -GRADINITA NR.1

Clădirea grădiniței care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele ,amplasată pe str. Roșiori nr.12 Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este deteriorată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu S=115mp și interioare cu S=75mp din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Refacerea fațadelor exterioare cu mortar din Baumit cu S=150 mp și zugrăveli interioare cu S=115 mp și exterioare S=115 mp cu var lavabil.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -115. 448,39 lei cu TVA

Din care C+M            - 86.449,51 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

2. REPARATII CAPITALE -GRADINITA NR.56

Clădirea grădiniței care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele,amplasată la parterul și etajul blocului E din Micro 13 B,str 9 Mai.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este deteriorată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare, S=io8 mp și interioare, S=ii7mp ,din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Refacerea fațadelor exterioare S= 94mp,zugrăveli S=i2oomp și vopsitorii interioare reparații faianță în grupuri sanitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -145.682,8 lei cu TVA

Din care C+M           - 124.709,5 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

3. REPARATII CAPITALE INSTALAȚIE TERMICĂ-GRADINITA NR.52

Clădirea grădiniței care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele,amplasată la parterul și etajul blocurilor U1 și U2 din Micro 38 ,str Camil Ressu nr.6.

Datorită exploatării îndelungate instalațiile termice s-au deteriorat.

Proiectul prevede:

- Demontarea instalației existente montată aparent .

-Înlocuirea coloanelor de incalzire L= 424ml și a conductelor de legătura de la coloanele la corpurile de incalzire L= 256ml.

- Înlocuirea corpurilor de încălzire 1444 elemente și racordarea la rețeaua de termoficare .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 132 .393,36 lei cu TVA

Din care C+M            - 114.425,09lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

4.MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR.15

Clădirea grădiniței care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele,amplasată pe str I Nenițescu nr.12 .

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este deteriorată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei Trotuarele sunt deteriorate parțial cu lufturi față de clădire .

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor din grupurile sanitare se produc infiltrații prin pardoseli care prezintă fisuri și crăpături .Deasemenea instalațiile termice și electrice sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

Înlocuirea șarpantei S= 150mp și a învelitorii din tablă zincată S=210mp.. Înlocuirea tâmplăriei exterioare S= 89mp și interioare S=101mp din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Refacerea fațadelor exterioare cu Baumit S=208 mp ,zugrăveli cu var lavabil S=416,5mp, lambriuri S=113mp,reparații faianță și gresie în grupuri sanitare S=47mp.

Reabilitarea instalației sanitare ,revizuirea instalației de canalizare,revizuirea utilajelor din centrala termică,inlocuirea coloanelor , legăturilor și a corpurilor de încălzire.

Deasemenea este prevăzut extinderea unui grup sanitar 2,60x3,40pentru profesori.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -180.173,53 lei cu TVA

Din care C+M            - 145 .581,03lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

5. REPARAȚII CAPITALE -GRADINITA NR.36

Clădirea grădiniței care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele,amplasată pe str Regiment 11 Siret nr.33bis .

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este deteriorată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei. Pardoselile din sălile de clasă sunt deteriorate.

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare se produc infiltrații prin pardoseli care sunt fisurate.

Instalațiile termice ,electrice și sanitare sunt deteriorate ,necesitând reabilitare sau înlocuire.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S= 220mp.și interioare S=85mp din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Refacerea fațadelor exterioare cu Baumit S=110mp,zugrăveli cu var lavabil S=3400mp, lambriuri,pardoseli din parchet S= 580mp, reparații faianță S=330mp și gresie S=370 mp în grupuri sanitare.

Reabilitarea instalației sanitare ,revizuirea instalației de canalizare și reabilitarea instalației termice și electrice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 563. 402,4 lei cu TVA

Din care C+M            - 509. 385,8lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

6. REPARAȚII CAPITALE -GRADINITA NR.38

Clădirea grădiniței care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele,amplasată pe str Barboși nr.27.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este deteriorată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei.

Pardoselile din sălile de clasă sunt deteriorate.

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare se produc infiltrații prin pardoseli care sunt fisurate.

Instalațiile termice ,electrice și sanitare sunt deteriorate ,necesitând reabilitare sau

înlocuire.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S= ioomp și interioare S=75mp din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Refacerea fațadelor exterioare S= 48omp ,zugrăveli cu var lavabil, reparații faianță și gresie în grupuri sanitare S=150 mp.

Reabilitarea instalației sanitare ,revizuirea instalației de canalizare și reabilitarea instalației termice și electrice.

Reparații trotuare și rigole L=90 ml.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 261. 372,2 lei cu TVA

Din care C+M           - 228 .655,8 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

7. REPARAȚII CAPITALE -GRADINITA NR.64

Clădirea grădiniței care urmează să fie reabilitată este amplasată la parterul blocului D5 str. Brăilei nr.226.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este deteriorată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei

Trotuarele sunt deteriorate parțial cu lufturi față de clădire .

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor din grupul sanitar al cadrelor didactice se produc infiltrații prin pardoseli care prezintă fisuri și crăpături .Deasemenea instalațiile termice și electrice sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S= 80mp și interioareS=70mp din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan și interioare.

Refacerea fațadelor exterioare S=340mp ,zugrăveli cu var lavabil S= 2210mp, lambriuri S=i9omp,reparații faianță și gresie S=i35mp în grupuri sanitare,inlocuire parchet laminat S=120 mp în 2 săli de clasă .

Reabilitarea instalației sanitare ,revizuirea instalației de canalizare și a instalației electrice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 297.560,85 lei cu TVA

Din care C+M           - 262 .292,18 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

8.REPARATII CAPITALE -GRADINITA NR.12

Clădirea grădiniței care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime parter,amplasată pe str Dogăriei nr.67 .

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este deteriorată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei

Trotuarele sunt deteriorate parțial cu lufturi față de clădire .

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor din grupurile sanitare se produc infiltrații prin pardoseli care prezintă fisuri și crăpături .Deasemenea instalațiile termice și electrice sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

Înlocuirea șarpantei și a învelitorii din tablă zincată S=230mp.

Înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn cu tâmplărie din Aluminiu           cu

geam termopan S=42 mp și a tâmplăriei interioare cu tâmplărie PVC S=40mp. Refacerea fațadelor exterioare,zugrăveli cu var lavabil S=240 mp, lambriuri S=140mp,parchet laminat S=110 mp,tavane false S=80mp,reparații faianță și gresie în grupuri sanitare S=76mp.

Reabilitarea instalației sanitare și electrice , înlocuire racord de apă și canalizare Refacere trotuare ,rigole și alei.Înlocuire împrejmuire .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 257.560,60 lei cu TVA

Din care C+M            - 218.525,50 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

9. REPARATII CAPITALE -GRADINITA NR.53

Clădirea grădiniței care urmează să fie reabilitată este amplasată la parterul și mezaninul blocurilor U3 ȘI U4 din Micro 39A,str Drumul Viilor. Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este deteriorată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,pardoselile din sălile de clasă sunt uzate,lambriurile sunt degradate,iar instalațiile termice ,sanitare și electrice necesită înlocuire.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Refacerea fațadelor exterioare ,zugrăveli interioare cu var lavabil,reparații faianță și gresie în grupuri sanitare și reparații pardoseli din parchet.

Reabilitarea instalațiilor sanitare,,rețele de apă și canalizare și a rețelelor termice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 632.307,10lei cu TVA

Din care C+M           - 573.259,20 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

10. EXTINDERE GRADINITA NR.5

Avînd în vedere solicitarea Centrului Financiar nr.11,datorită creșterii numărului de copii din zonă,a fost necesară extinderea clădirii vechi cu spații pentru 2 săli grupă și anexă .

Proiectul prevede:

Grădinița nr 5 se va extinde pe o suprafață construită de 146,5 mp ,iar suprafață desfășurată de 293 mp, cu regim de înălțime P+1,cu următoarele funcțiuni:

  • -  2 săli de grupă

  • -  2 holuri-vestiare

  • -  2 grupuri sanitare

  • -  1 izolator ( cabinet medical) cu grup sanitar propriu

  • -  spălătorie ,centrală termică

  • -  casa scării

  • -  corp de legătură cu clădirea existentă .

Din punct de vedere constructiv,clădirea va avea o structură de rezistență alcătuită din fundații continui din beton armat ,cadre de beton armat,planșee din beton armat și șarpantă din lemn la acoperiș cu învelitoare din tablă Lindab.

Închiderile exterioare se realizează din zidărie de bca ,tâmplaria este din PVC cu geam termopan, fațadele se tencuiesc cu Baumit ,iar la interior zugrăvelile se execută cu var lavabil .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -1. 090.337,25 lei cu TVA

Din care C+M           889. 824,59 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

Finantarea obiectivelor este asigurata de la bugetul local .

Președinte de ședință

Tercu Tincuța