Hotărârea nr. 47/2008

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, pentru SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.47

din 28 08 2008

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008, pentru SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:87/25 08 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 08 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.83 100/27 08 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.81 782/25 08 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 și art.7 din OUG nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA Galați, pe anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei