Hotărârea nr. 46/2008

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.46

din 28 08 2008

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 76/18 08 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 08 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 79 910/18 08 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.79 912/18 08 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.24 374/26 08 2008, a Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Galați;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2008, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se aprobă rectificare bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2008, prevăzut în anexele I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă rectificarea bugetului veniturilor și cheltuielor extrabugetare, pe anul 2008, conform anexelor I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei