Hotărârea nr. 42/2008

Modificarea si completarea art. 1 si art. 2 din HCL nr. 193/27.05.2004 referitor la concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. George Cosbuc, aferent bloc M1, Societatii Comerciale TANTI MIMI 94 SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.42 din 31 01 2008

privind: modificarea și completarea art.1 și art.2 din HCL nr.193/27 05 2004 referitor la concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. George Coșbuc, aferent bloc M1, Societății Comerciale TANȚIMIMI94 SRL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:234/20 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.3200/14 01 2008, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.3202/14 01 2008, al Biroului concesionări, vânzări terenuri;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 15, lit.”e” și art.17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata pana la data de 16 10 2006, coroborat cu prevederile cap. III, pct.3,lit.”c” din HCL nr.350/2006 ;

Având în vedere prevederile HCL nr.105/1 04 1999 privind aprobarea modului de calcul a prețului de concesiune pentru terenuri;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 și alin.2, lit.”c”, alin 5, lit.”b” și „c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.193/2004, care va avea următorul cuprins:

„Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. George Coșbuc aferent bloc M1, în suprafață de 180,35 mp, pe o durată de 40 ani, Societății Comerciale TANȚY MIMI IMPEX 94 SRL, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regimul de înălțime pentru investiția propusă a se realiza după concesionare P+2E »

Art. II - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.193/2004, care va avea următorul cuprins:

„Art.2 - Prețul concesiunii pe m.p. pentru suprafața de 180,35 mp, este cea stabilită prin anexa 1 la HCL nr.193/27 05 2004.”

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei