Hotărârea nr. 4/2008

Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei si aprobarea subventiei unitare ce trebuie asigurata de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei din municipiul Galati prin sistem centralizat in anul 2008, dupa acordarea de la bugetul de stat a compensarii combustibilului

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.4

din 31 01 2008

privind: aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și aprobarea subvenției unitare ce trebuie asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației din municipiul Galați prin sistem centralizat în anul 2008, după acordarea de la bugetul de stat a compensării combustibilului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:21/22 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.6112/22 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6110/22 01 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia nr.77/28 09 2007, a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere prevederile art.40, alin.9 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 ;

Având în vedere prevederile art.3 și 4 din OG nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă prețul local al energiei termice facturate populației în anul 2008 de 120 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.2 - Se stabilește subvenția unitară de la bugetul local de 37,76 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat în anul 2008.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei