Hotărârea nr. 34/2008

Modificarea art. 1 din HCL nr. 130/17.03.2005, in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.34

din 31 01 2008

privind: modificarea art.1 din HCL nr.130/17 03 2005, în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:13/21 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.5542/21 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.5544/21 01 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului și Serviciului Contencios Juridic;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.484, alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.130/17 03 2005, în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani, începând cu data de 110 2008 și până la data de 1 10 2013.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei