Hotărârea nr. 32/2008

Modificarea si completarea art. 1 si art. 2 din HCL nr. 438/27.09.2007 referitor la vanzarea terenului in suprafata de 15,52 mp reprezentand cota indiviza de 0,97%, din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, str. Textilistilor nr. 2, bloc B1, parter, ap. 2, SC BRIMONA SRL, care il detine in folosinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.32

din 31 01 2008

privind: modificarea și completarea art.1 și art.2 din HCL nr.438/27 09 2007 referitor la vânzarea terenului în suprafață de 15,52 mp reprezentând cota indiviză de 0,97 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str. Textiliștilor nr.2, bloc B1, parter, ap.2, SC BRIMONA SRL, care îl deține în folosință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:5/8 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.1374/8 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.1370/8 01 2008, al Biroului Concesionări, Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art. I din HCL nr.438/27 09 2007, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 15, 52 mp reprezentând cota indiviză de 0,97 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str. Textiliștilor nr.2, bloc B1, parter, ap.2, soților SALMEN F.W.GERHARDT și SALMEN FLORENTINA, care îl dețin în folosință.”

Art. II - Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din HCL nr.438/27 09 2007, care va avea următorul cuprins:

“Art.2 - Terenul în suprafață de 15,52 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către soții SALMEN F.W.GERHARDT și SALMEN FLORENTINA, bloc B1.”

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei