Hotărârea nr. 304/2008

Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.304

din 18 12 2008

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:347/1112 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.120 966/11 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 968/11 12 2008, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere art.11 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;

Având în vedere prevederile art.23, alin.1, alin.2, lit.”b” și alin.4 din Legea privind Statutul functionarilor publici nr.188/1999, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

la HCL 304/18 12 2008

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi infințate

Nr. maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al judetului

secretar al consiliului local

1

1

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

9

6

3

1

4

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

6

6

6

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

33

23

10

2

12

sef birou

12

5

7

2

9

functii publice de conducere specifice

1

1

1

Total categoria functionari publici de conducere

62

35

27

5

32

auditor clasa I grad profesional asistent

2

2

2

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

1

auditor clasa I grad profesional superior

6

3

3

3

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

6

6

1

6

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

19

18

1

6

18

2

4

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

18

10

8

1

consilier clasa I grad profesional debutant

7

4

3

7

3

consilier clasa I grad profesional asistent

25

20

5

7

20

7

5

consilier clasa I grad profesional principal

23

13

10

20

12

2

18

10

consilier clasa I grad profesional superior

58

50

8

12

7

5

8

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

11

5

6

11

6

inspector clasa I grad profesional asistent

57

48

9

12

45

11

9

inspector clasa I grad profesional principal

53

49

4

45

49

11

34

4

inspector clasa I grad profesional superior

39

35

4

49

24

25

4

functii publice specifice clasa I

1

1

1

1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

1

1

1

1

Total functii publice clasa I

311

253

58

170

171

76

95

58

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

1

1

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

8

7

1

1

6

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

5

4

1

6

4

2

4

1

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

43

36

7

4

4

7

functii publice specifice clasa II

Total functii publice clasa II

57

47

10

11

11

3

8

10

referent clasa III grad profesional debutant

2

2

2

2

referent clasa III grad profesional asistent

2

2

2

2

2

referent clasa III grad profesional principal

15

12

3

2

12

2

3

referent clasa III grad profesional superior

102

92

10

12

10

2

10

functii publice specifice clasa III

Total functii publice clasa III

121

106

15

18

16

12

4

15

Total functii publice executie

489

406

83

199

198

91

107

83

Total functii publice

551

441

110

204

198

91

107

115

Presedinte de sedinta

Ciumacenco Nicusor