Hotărârea nr. 303/2008

Aprobarea incheierii Protocolului intre Consiliul Local Galati, Inspectoratul Scolar Judetean Galati, Sindicatul "Spiru Haret" Galati si Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.303

din 18 12 2008

privind aprobarea încheierii Protocolului între Consiliul Local Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Sindicatul „Spiru Haret” Galați, și Sindicatul Învățământului Preuniversitar Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:337/11 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 18

12 2008

Având în vedere expunerea de motive nr.120 962/11 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 964/11 12 2008, al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.11 293/30 10 2008 a Inspectoratului Școlar Județean Galați;

Având în vedere prevederile art.167 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”,alin.4, lit.”a”, alin.6, lit.”b”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă încheierea Protocolului între Consiliul Local Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Sindicatul „Spiru Haret” Galați, și Sindicatul Învățământului Preuniversitar Galați, ce va constitui anexa 3, pct.2 la Contractul Colectiv de Muncă unic la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Galați septembrie 2008 -septembrie 2009, protocol care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.303/18 12 2008

ANEXA 3.2

La Contractul Colectiv de Munca


PROTOCOL


Consiliul Local Galati


Inspectoratul Scolar Galati


Sindicatul


reprezentantiv

In temeiul prevederilor art. 39 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant, inregistrat la M.M.S.S.F. sub nr. 12430/03.09.2008

se incheie astazi......................... prezentul Protocol, intre:

 • 1. Consiliul Local Galati, cu sediul in Galati, str. Domneasca nr. 38, reprezentat prin Primar - Ing. Dumitru Nicolae

 • 2. Unitatea de invatamant...................., cu sediul in ..................., reprezentata prin

director........................,

 • 3. Sindicatul (denumirea).........................., cu sediul in ..........................., reprezentat

prin lider..........................

Partile, de comun acord, convin sa-si asume urmatoarele obligatii:

 • 1. Consiliul Local Galati prin Primar

Primarul Municipiului Galati prin compartimentele de specialitate, cu prilejul elaborarii proiect de buget al Municipiului Galati va solicita fiecarei unitati de invatamant din raza sa teritoriala sa transmita proiectele de bugete intocmite cu identificarea tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli, finantate din bugetul

local si/sau bugetul de stat (cote defalcate din TVA in bugetul local), insotite de notele de fundamentare.

Primarul Municipiului Galati prin compartimentele de specialitate va verifica daca proiectele de buget transmise de unitatile de invatamant sunt intocmite cu respectarea prevederilor legale in materie, iar in cazul constatarii unei erori in modul de elaborare, le va restitui pentru refacere.

Primarul Municipiului Galati prin compartimentele de specialitate la intocmirea proiectului de buget al Municipiului Galati va tine seama de solicitarile unitatilor scolare pe care le finanteaza si va urmari:

- cuprinderea si asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului din invatamant conform legislatiei in vigoare si contractului colectiv de munca aplicabil (CCM Ramura Invatamant sau, acolo unde exista, contractul colectiv de munca incheiat la nivel de inspectorat scolar);

- cuprinderea si asigurarea acoperirii cheltuielilor materiale, investitii, precum si decontarea la timp a facturilor emise de furnizorii de utilitati, etc.;

- cuprinderea si asigurarea cheltuielilor de naveta pentru personalul din invatamant care indeplineste conditiile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil.

Primarul Municipiului Galati va supune aprobarii Consiliului Local Galati proiectul de buget al invatamantului, in functie de asigurarea surselor de venituri de la bugetul de stat si bugetul local.

Primarul Municipiului Galati prin compartimentele de specialitate, dupa repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat si adoptarea propriului buget, va asigura, deschiderea in timp util a creditelor bugetare, pentru toate unitatile de invatamant pe care le finanteaza precum si, in limita posibilitatilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri si cheltuieli;

Primarul Municipiului Galati prin compartimentele de specialitate va lua masuri pentru asigurarea platii la timp a drepturilor salariale ale personalului din invatamant, respectiv pe data de 12 ale lunii;

Primarul Municipiului Galati prin compartimentele de specialitate, cu prilejul rectificarilor de buget, va urmari, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri si cheltuieli deficitare ale unitatilor de invatamant, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat in bugetele locale;

Primarul Municipiului Galati va lua masuri pentru adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de intarzieri in deschiderea finantarii pentru unitatile de invatamant din raza sa teritoriala.

Primarul Municipiului Galati se va implica activ, alaturi de conducerile unitatilor de invatamnt in buna organizare a procesului instructiv - educativ, pentru a asigura desfasurarea acestuia in conditii optime si cresterea calitatii actului educational.

 • 2. Inspectoratul Scolar Judetean Galati

 • •  Adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de intarzieri in solicitarea, catre consiliul local, a deschiderii finantarii.

 • •  Se obliga sa ia toate masurile necesare pentru buna organizare a procesului instructiv - educativ in vederea desfasurarii acestuia in conditii optime si a cresterii calitatii actului educational, colaborand permanent cu Consiliul Local, ordonator principal de credite.

 • •  Avand in vedere ca veniturile proprii constituie surse de venit in completare pentru desfasurarea procesului de invatamant, Inspectoratul Scolar Judetean Galati va lua masuri pentru verificarea si utilizarea la licitatiile organizate pentru inchirierea bunurilor proprietate a Municipiului Galati aflate in administrarea unitatilor de invatamant, tarifele minime reprezentand pretul de pornire, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local Galati.

 • •  Inspectoratul Scolar Judetean Galati va solicita acordul Municipiului Galati, in calitate de proprietar al imobilelor aflate in administrarea unitatilor de invatamant inaintea de efectuarea lucrarilor de investitii, reprezentand modernizari, extinderi, reabilitari, reparatii capitale.

 • •  Inspectoratul Scolar Judetean Galati va analiza cu responsabilitate angajarile personalului administrativ din cadrul unitatilor de invatamnt, in conformitate cu principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice.

 • 3. Organizatia sindicala

 • •  Va colabora cu conducerea unitatii de invatamant pe toata perioada elaborarii proiectului de buget al scolii si a rectificarii acestuia, precum si pe parcursul exercitiului bugetar.

Va sprijini conducerea unitatii de invatamant in relatia permanenta cu Consiliul Local.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor