Hotărârea nr. 302/2008

Modificarea si completarea HCL nr. 193/10.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 302 din 18 12 2008

privind: modificarea și completarea HCL 193/10 04 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 331/11 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința extraordinară în data de 18 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 120 838/11 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 120 836/11 12 2008, al Serviciului Transport Public Regulat de Persoane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art. 13, alin. 1 din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere prevederile art. 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 9 și art. 41 din Ordinul ANRSC nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri in regim de taxi;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei 12 și anexei 18 din HCL nr.193/10 04 2008 cu anexa 121 și anexa 181 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa 181

la H.C.L. nr. 302 2008

L I S T A

locurilor de așteptare - staționare a taxiurilor

Nr. crt.

Locația

9

Nr. locuri

1.

Str. Gării - Stația C.F.R.Galați

20

2.

Str. D. Bolintineanu intersecție cu str. Domnească

5

3.

Str. N. Bălcescu - Hotel Dunărea

12

4.

Str. Traian - Piața Centrală

15

5.

Str. Al. Măcelaru intersecție cu str. G. Coșbuc

7

6.

Str. Portului - Gara Fluvială

6

7.

Str. Brăilei intersecție cu str. I.L. Caragiale (A.C.R.)

3

8.

Str. Brăilei - Spitalul de urgență „Sf. Apostol Andrei”

9

9.

Str. Brăilei zona Bârlădeanu

15

10.

Trecere Bac

15

11.

Str. Domnească - Complex Studențesc

5

12.

Str. Prel. Brăilei intersecție cu str. Oltului

15

13.

Piața Energiei - magazin Elvila

6

14.

Bld. Milcov - Oficiul Poștal nr. 12

8

15.

Str. G.Coșbuc - Hotel Turist

20

16.

Str. Oțelarilor - Stația capăt troleibuz Micro 19

9

17.

Str. Lebedei - Bingo Europa

16

18.

Str. Oțelarilor - Biserica loan Botezătorul

12

19.

Str. Oțelarilor - ALTEX

7

20.

Str. Traian - Spitalul Militar

5

21.

Str. Stadionului - Turnul de Televiziune

5

22.

Str. Portului - Vama Galați

5

23.

Șantierul Naval - SC DAMEN SA

5

24.

Bd. Marii Uniri - Hotel Vega

3

25.

Str. Tecuci intersecție cu str. N. Leonard

10

26.

Str. Basarabiei intersecție cu str. N. Leonard

4

27.

Str. Basarabiei intersecție cu str. Tecuci

5

28.

Str. Traian intersecție cu str. Gării

10

29.

Str. Traian intersecție cu str. Basarabiei

8

30.

Str. Milcov intersecție cu str. Feroviarilor

10

31.

Str. H.Coandă - Depozit farmaceutic

9

32.

Str. Tecuci intersecție cu str. 1 Decembrie 1918

3

33.

Zona Trei Star

5

34.

Str. Reg. 11 Siret - Complex Francezi

5

35.

Parcare Parc Cloșca

5

36.

Cimitir Eternitatea - parcare

5

37.

Str. Traian - Spitalul ELENA DOAMNA

5

38.

Parc CFR - Intrare

5

39.

Str. Anghel Saligny intersecție cu str. Siderurgiștilor

5

40.

Zona Neacșu - aferent fost Service

5

41.

TOTAL

327

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor