Hotărârea nr. 301/2008

Aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acesteia persoanelor beneficiare ale Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.301

din 18 12 2008

privind: aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia persoanelor beneficiare ale Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 -1961

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:343/18 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.121 034/11 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 032/11 12 2008, al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.286, alin.1 și 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia persoanelor beneficiare ale Legii nr.309/2002, următoarelor categorii:

  • a) persoanele care au efectuat stagiul militar în detașamente de muncă din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 -1961;

  • b) soțiile celor decedați, din categoria celor prevăzuți la lit.a, dacă ulterior nu s-au recăsătorit.

Scutirea se va acorda cu data întâi a lunii următoare depunerii cererii de către persoanele prevăzute la pct.I, în baza documentelor care atestă situația de persoană beneficiară a Legii nr.309/2002.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 301.doc