Hotărârea nr. 300/2008

Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei si aprobarea subventiei unitare ce trebuie asigurata de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei din municipiul Galati prin sistem centralizat in anul 2009 dupa acordarea de la bugetul de stat a compensarii combustibilului

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.300

din 18 12 2008

privind: aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și aprobarea subvenției unitare ce trebuie asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației din municipiul Galați prin sistem centralizat în anul 2009 după acordarea de la bugetul de stat a compensării combustibilului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:342/18 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.120 850/11 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 852/11 12 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia nr.253/25 11 2008, a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere prevederile art.40, alin.9 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 ;

Având în vedere prevederile art.3 și 4 din OG nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă prețul local al energiei termice facturate populației în anul 2009 de 140 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.2 - Se stabilește subvenția unitară de la bugetul local de 40,70 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru acoperirea integrală a diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat în anul 2009.

Art.3 - Se aprobă Parametrii pentru calcularea subvenției de la bugetul local al municipiului Galați, pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat în anul 2009, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

la HCL nr.300/18 12 2008

Parametrii pentru calcularea subvenției de la bugetul local al municipiului Galați pentru acoperirea diferenței de preț    la

energia termică furnizată populației prin sistem centralizat în anul 2009

Nr. crt.

Parametrii tehnico-economici de calcul

Denumire

Autoritatea de reglementare competentă

UM

Valoarea

1

PET

prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a en. termice la consumatorii finali

lei/Gcal, inclusiv TVA

240.31

PPROD

prețul de producere, transport și furnizare a en. termice ,destinată populației

ANRE

Decizia

201/15.02.2007

lei/Gcal, inclusiv TVA

158.31

TDISTRIB

tariful pentru distribuția en.termice cump. de la SC ELECTROCENTRALE SA, destinată populației

ANRSC

Propus spre aprobare

CLG

lei/Gcal, inclusiv TVA

82.00

2

PLR

prețul local de referință

ANRSC

Decizia

253/25.11.2008

lei/Gcal, inclusiv TVA

135.50

3

PL

prețul local al energiei termice facturate populației

CLG

lei/Gcal, inclusiv TVA

140.00

4

QPOP

cantitatea de energie termică estimată a fi furnizată populației în anul de calcul

CLG , pe baza datelor furnizate de prestatorii serviciului public

prognozat 2009

Gcal

475,332.00

5

Ccomb

compensarea unitară pentru combustibil

ANRSC

Decizia

253/25.11.2008

lei/Gcal, inclusiv TVA

59.61

6

S autorități locale

subvenție unitară ce este asigurată de autoritatea administrației publice locale

CLG

lei/Gcal, inclusiv TVA

40.70

Presedinte de sedinta

Ciumacenco Nicusor