Hotărârea nr. 3/2008

Modificarea si completarea HCL nr.95/2007 referitoare la aprobarea cuantumului compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii folositi pentru producerea de energie termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate si a subventiei pentru acoperirea integrala a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local de referinta a energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate, in anul 2007

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.3 din 31 01 2008

privind:modificarea și completarea HCL nr.95/2007 referitoare la aprobarea cuantumului compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibilii folosiți pentru producerea de energie termică furnizată populației prin sisteme centralizate și a subvenției pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local de referință a energiei termice furnizate populației prin sisteme centralizate, în anul 2007

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:20/22 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.6108/22 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6106/22 01 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia nr.201/2007, a Autorității Naționale de Reglementrare în domeniul Energiei;

Având în vedere Avizul nr. 2073/30 05 2007, a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere prevederile art.13, alin.4, art.28 și art.29 din Ordinului MAI nr.125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor inregistrate ca urmare a prestarii serviciilor de interes economic general de catre societatile care produc, transporta, distribuie si furnizeaza energie termica, continuta de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.95/2007, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Prețul de producere, transport , distribuție a energiei termice (PET) furnizate populației din municipiul Galați prin sistem centralizat se modifică ca urmare a majorării prețului de producere a energiei termice destinate populației, începând cu data de 19.02.2007, de la 196,21 lei/Gcal inclusiv TVA la 211,76 lei/Gcal. Celelalte elemente ale PET rămân nemodificate.

Parametrii pentru calculul compensării sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.4, alin.1 din HCL nr.95/2007, care va avea următorul cuprins:

“Art.4 (1) Se aprobă suma de 35,17 lei/Gcal (inclusiv TVA) reprezentând subvenția unitară care se acordă de la bugetul local, începând cu data de 19 02 2007, pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local de referință, după acordarea sumelor de la bugetul de stat prevăzute la art.3.”

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Președinte de ședință

Manoliu Mihai


Anexa

la HCL nr.3/31 01 2008

Parametrii pentru calcularea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibilii folosiți pentru producerea de energie termică furnizată populației prin sisteme centralizate și pentru calcularea subvenției de la bugetul local al municipiului Galați, în anul 2007

Nr. crt.

Parametrii tehnico-

economici de calcul

Denumire

Autoritatea de reglementare competentă

Valoarea

1

PET

prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a en. termice la consumatorii finali

211,76 lei/Gcal

(inclusiv TVA)

PPROD

prețul de producere, transport și furnizare a en. termice ,destinată populației

ANRE

Decizia 201/15.02.2007: începând cu 19.02.2007

132,33 lei/Gcal

(inclusiv TVA)

TDISTRIB

tariful pentru distribuția en.termică cump. de la SC

ELECTROCENTRALE SA, destinată populației

ANRSC

Aviz 3978/05.01.2005

79,43 lei/Gcal (inclusiv TVA)

2

PLR

prețul local de referință

ANRE

Decizia 1348/06.10.2006

122,59 lei/Gcal

(inclusiv TVA)

3

PL

prețul local al energiei termice facturate populației

CLG

HCL 494/31.10.2006

120 lei/Gcal (inclusiv TVA)

4

QPOP

cantitatea de energie termică estimată a fi furnizată populației în anul de calcul

CLG , pe baza datelor furnizate de prestaorii serviciului public

2007

438.576,6 Gcal

5

Ccomb

compensarea unitară

pentru combustibil

ANRE

Decizia 1348/06.10.2006

54 lei/Gcal (inclusiv TVA)

6

S autorități locale

subvenție unitară ce este asigurată de autoritatea administrației publice locale

CLG

37,76 lei/Gcal (inclusiv TVA)

S1 autorități locale

subvenția unitară care se acordă de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local de referință

35,17 lei/Gcal (inclusiv TVA)

S2 autorități locale

subvenția unitară care se acordă de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre prețul local de referință și prețul local de facturare

2,59 lei/Gcal (inclusiv TVA)