Hotărârea nr. 299/2008

Aprobarea preturilor si tarifelor pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice de catre SC APATERM SA Galati, in anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.299

din 18 12 2008

privind: aprobarea prețurilor și tarifelor pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către SC APATERM SA Galați, în anul 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:343/18 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 120 846/11 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 848/11 12 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul ANRSC nr. 2073/30 05 2007 privind modificarea prețurilor și tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către SC APATERM SA Galați;

Având în vedere prevederile art.8 și art.40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 ;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”d” și alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă prețurile și tarifele pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către SC APATERM SA Galați, în anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa la HCL nr.299/18 12 2008

Propuneri pentru aprobarea prețurilor și tarifelor pentru producerea, transportul distribuția și furnizarea energiei termice de către SC APATERM SA Galați

Nr. crt.

Prețurile/tarifele pentru serviciile publice locale de alimentare cu energie termică

U/M

Conform Aviz ANRSC 2073/2007

Propus spre aprobare CLG

1.

Tariful local pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, destinată agenților economici

lei/Gcal,exclusiv

TVA

89.14

89.14

2.

Tariful local pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, destinată populației

lei/Gcal,inclusiv TVA

106.08

82.00

3.

Prețul local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată prin centralele termice de cvartal pe bază de gaze naturale, destinată agenților economici

lei/Gcal,exclusiv TVA, inclusiv acciză

201.70

201.70

4.

Prețul local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizatăprin centralele termice de cvartal pe bază de gaze naturale, destinată populației

lei/Gcal,inclusiv TVA, inclusiv acciză

240.02

240.02

5.

Prețul local mediu pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată, facturată agenților economici

lei/Gcal,exclusiv TVA, inclusiv acciză

200.34

200.34

Presedinte de sedinta

Ciumacenco Nicusor