Hotărârea nr. 297/2008

Aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciului de paza de catre personalul contractual din cadrul Politiei Comunitare pentru anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.297

din 18 12 2008

privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciului de pază de către personalul contractual din cadrul Poliției Comunitare pentru anul 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:341/1112 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 12 2008

Având în vedere expunerea de motive nr.120 878/11 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 880/11 12 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea Poliției Comunitare nr.9827/26 11 2008;

Având în vedere prevederile HCL nr.585/22 12 2005 referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare a municipiului Galați, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Primarului municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă tariful pentru prestarea serviciului de pază de către personalul contractual din cadrul Poliției Comunitare de 12,7 lei/oră.

Art.2 - Se aprobă tariful practicat în relațiile cu instituțiile publice, altele decât cele finanțate de la bugetul local, în valoare de 6,15 lei/oră.

Art.3 - Se aprobă indexarea semestrială, cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică, a tarifelor aprobate la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei