Hotărârea nr. 296/2008

Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.296 din 18 12 2008

privind: aprobarea cheltuielilor necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:332/1112 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.121 296/12 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 862/11 12 2008, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.1538/3 12 2008 a Cantinei de Ajutor Social;

Având în vedere prevederile art.5, alin.2 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”b”, „d”, alin.4, lit.”a”, alin.6, lit.”a”pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă pentru anul 2009, cheltuielile necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, unui număr de 100 beneficiari/ lună, ai Cantinei de Ajutor Social.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei