Hotărârea nr. 295/2008

Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, persoanelor care desfasoara activitati de voluntariat in cadrul Primariei municipiului Galati si institutiilor de asistenta sociala aflate sub autoritatea Consiliului Local Galati, in anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.295 din 18 12 2008

privind: aprobarea cheltuielilor necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, persoanelor care desfășoară activități de voluntariat în cadrul Primăriei municipiului Galați și instituțiilor de asistență socială aflate sub autoritatea Consiliului Local Galați, în anul 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:333/11 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.121 298/12 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 866/11 12 2008, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.9, lit.”e” din Legea voluntariatului nr.195/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”b”, „d”, alin.4, lit.”a”, alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă cheltuielile necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, pentru un număr de 50 voluntari care să sprijine activitatea de acordare a serviciilor de asistență socială, în anul 2009.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei