Hotărârea nr. 294/2008

Aprobarea facilitatilor la transportul public local de calatori pe traseele principale din municipiul Galati, pentru anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.294

din 18 12 2008

privind aprobarea facilităților la transportul public local de călători pe traseele principale din municipiul Galați, pentru anul 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:339/1112 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.114 934/25 11 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.114 936/25 11 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.17, alin.1, lit.”i” din Legea nr.92/2007 serviciilor de transport public local;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 alin. 2, lit.”d”, alin.6, lit.” a”, pct.2 și 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă facilitățile la transportul public local de călători pe traseele principale din municipiul Galați, pentru anul 2009:

  • -  abonamente gratuite pe toate liniile pentru persoanele cu vârsta peste 65 ani;

  • -  abonamente gratuite pe o linie pentru pensionarii cu pensia de bază până la

300 lei și pentru pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilități în baza Legii nr.448/2006 și HCL nr.126/2007;

  • -  abonamente cu 50% reducere pentru elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, precum și pentru celelale categorii de pensionari.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei