Hotărârea nr. 293/2008

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.293 din 18 12 2008

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 356/11 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121 170/11 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 172/11 12 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr..668/2008 pentru alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2008, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2008 prevăzut în anexele I , II si III , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli extrabugetare, pe anul 2008, conform anexelor I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile aprobat pentru municipiul Galați în anul 2008, prevăzut în anexele I, II, III si IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei