Hotărârea nr. 292/2008

Vanzarea terenului in suprafata de 53,34 mp reprezentand cota indiviza de 17%, din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, str. Armata Poporului nr. 99-103, bloc IC1, sc. 1, et. 5, ap. 9, SC CARUL CU BERE 95 SRL, care il detine in folosinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.292 din 9 12 2008

privind vânzarea terenului în suprafață de 53,34 mp reprezentând cota indiviză de 17%, din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str Armata Poporului nr.99-103, bloc IC1, sc.1, et.5, ap.9, SC CARUL CU BERE 95 SRL, care îl deține în folosință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:379/912 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.104 430/27 10 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.104 432/27 10 2008, al Biroului Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia Primăriei municipiului Galați nr.56/26 02 1991;

Având în vedere Raportul de Evaluare întocmit de către Serviciul Public Geotopocad- Expert;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 53,34 mp reprezentând cota indiviză de 17%, din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Armata Poporului nr.99-103, bloc IC1, sc.1, et.5, ap.9, SC CARUL CU BERE 95 SRL, care îl deține în folosință.

Art.2 - Terenul în suprafață de 53,34 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către SC CARUL CU BERE 95 SRL, bloc IC1.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 85 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 292.doc