Hotărârea nr. 290/2008

Vanzarea terenului in suprafata de 11 mp reprezentand cota indiviza de 1,10%, din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, str. 13 Iunie, bloc Jiul, sc. 1, et. 2, ap. 7, SC DUMINAV SRL, care il detine in folosinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.290 din 9 12 2008

privind vânzarea terenului în suprafață de 11 mp reprezentând cota indiviză de 1,10%, din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.13 Iunie, bloc Jiul, sc.1, et.2, ap.7, SC DUMINAV SRL, care îl deține în folosință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:377/912 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.104 422/27 10 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.104 424/27 10 2008, al Biroului Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia Primăriei municipiului Galați nr.1158/25 12 1980;

Având în vedere Raportul de Evaluare întocmit de către Serviciul Public Geotopocad- Expert;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 11 mp reprezentând cota indiviză de 1,10%, din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.13 Iunie, bloc Jiul, sc.1, et.2, ap.7, SC DUMINAV SRL, care îl deține în folosință.

Art.2 - Terenul în suprafață de 11 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către SC DUMINAV SRL, bloc Jiul.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 67 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei