Hotărârea nr. 285/2008

Aprobarea listei spatiilor proprietate privata a municipiului Galati, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical propuse spre vanzare conform OUG nr. 68/2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.285 din 9 12 2008

privind: aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Galați, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical propuse spre vânzare conform OUG 68/2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:208/21 10 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.101 204/17 10 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.97 152/7 10 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.4, alin.1 din OUG nr.68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 și alin.2, lit.”c”, alin 5, lit.”b” și art.123 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă lista spațiilor proprietate privată a municipiului Galați, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical propuse spre vânzare conform OUG 68/2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 285.doc

Nr

crt

Denumire unitate sanitara

Adresa

Supraf. Constr.

Mp.

Supraf. totala teren Mp.

Anul darii in folosin ta

Observa tii

1

Stomatologie

Tiglina I

Str. Saturn nr. 2 bis

153,56

259,08

1980

2

Stomatologie infantila

Micro17, str. Gorunului ,

Parter bloc S1

201,02

33,61 din care:

28,41cota exclusiva 5,20cota indiviza

1979

3

Stomatologie

Mazepa, str. Lapusneanu nr.28 A

384,57

583,23

1970

4

Stomatologie

Micro 38, str. Nucului nr. 3

317,65

989,70

1979

5

Stomatologie

Pediatrica

Tiglina II, str. Constructorilor nr. 33 A

364,16

2854,615

1975

6

Dispensar nr. 6

Micro 17, str. Gorunului , parter bloc S2

201,16

30,31 din care:

25,07         cota

exclusiva

5,24 cota indiviza

1979

7

Dispensar 1-2-3 pediatrie

Tiglina I, str. Regiment 11 Siret nr. 1

179,71

287,85

1977

8

Dispensar 1-2-3 adulti

Tiglina I, str. Saturn nr. 18

179,71

688,89

1977

9

Dispensar comasat adulti+pediatrie nr.

Tiglina III, str. Ghe. Asachi nr. 11

525,53

709,86

1972

4,5,15,29

10

Dispensar comasat adulti

+pediatrie 17,25

Str. 1Decembrie 1918, parter bloc

S9D

145,39

45,81cota indiviza

1987

11

Dispensar comasat pediatrie 7,8,24,32

Str. Brailei nr. 236 parter bloc E6

500,49

71,68 din care:

25,48         cota

exclusiva

46,20 cota indiviza

1979

12

Dispensar medical

12,19

Str. Rosiori nr. 33

174,17

267,53

1967

13

Dispensar medical adulti 16,21,23 ALA - Su=126,51

Micro 38, str. Ionel Fernic nr. 4 A

377,20

2538,10

1991

14

Dispensar nr. 18

Str. G.Cosbuc nr. 259

190,82

555,84

1983

15

Dispensar nr. 22

Micro 21, b-dul Dunarea nr. 23 parter bloc D8

138,30

1979

*Mai putin suprafata cab.

medical al dr. Buture Grigore -Sexc= =13,84mp Scom= =35,11mp (deci vandut

50%)

16

Dispensar

Str. Eroilor nr.28

265,77

430,23

1906

17

Dispensar comasat

10,11,14,20

Str. Nicolae Balcescu nr. 82

470,21

1455,10

1900

18

Centrul de Diagnostic si Tratament

Str. Eroilor nr. 34

1242,10

3980

1962

  • * Mai p

de imobil in domeni judetului administr Consiliulu Galati conformit prevederil Hotararilo Consiliulu 195/2003 si     a

Consiliulu Galati nr.

  • * Mai put de imobil folosinta g 10 ani, Un « Dunare

tin partea transmisa ul public al si rea

i Judetean in ate      cu

e

r

i Local nr. 215/2003 Hotararii

i Judetean 298/2003 in partea atribuita in ratuita pe iversitatii a de Jos »-

Facultatea de Medicina in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 118/06.04.2006

* Mai puțin spațiul în care funcționează în J

prezent Medicina Sportivă, Comisia de expertiză a capacității de muncă, Cabinetul de planificare familială, spațiile în care funcționează Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, spațiul ocupat de Sindicatul Sanitas.

19

Policlinica cu plată/ Țiglina II

Țiglina II, str. Brăilei nr.136C

378,25

1007,54

1975

20

Cabinete medicale

Str. Eroilor nr. 10

Su - 106,23

Teren af. constructiei

1927,

1950,

1962

21

Cabinete medicale

Str. Eroilor nr.12

Su - 40,10

Teren af. constructiei

1925

1929

22

Cabinete medicale

Str. Lupeni nr.1-3

Su - 303,13

Teren af. Constructiei, in cota indiviza

1930

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor