Hotărârea nr. 284/2008

Aprobarea incetarii contractului de inchiriere si evacuarea chiriasilor din spatiul de locuit situat in Galati, str. Daciei nr. 43

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.284

din 9 12 2008

privind: aprobarea încetării contractului de închiriere și evacuarea chiriașilor din spațiul de locuit situat în Galați, str. Daciei nr.43

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:313/2 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 10 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.114 494/24 11 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.114 496/24 11 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.32, alin.3 din HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 , alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încetarea contractului de închiriere nr.314178/21 07 2003, titular Frosin Nicoleta și evacuarea chiriașilor din spațiul de locuit situat în Galați, str. Daciei nr.43, nr. inventar 10 074.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei