Hotărârea nr. 282/2008

Schimbarea regimului juridic din spatiu cu alta destinatie in locuinta a spatiilor situate in imobilele din Galati, str. Mr. Iancu Fotea nr. 29, str. N. Holban nr. 1 (etaj) si str. Traian nr. 259

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.282 din 9 12 2008

privind: schimbarea regimului juridic din spațiu cu altă destinație în locuință a spațiilor situate în imobilele din Galați, str. Mr. Iancu Fotea nr.29, str. N. Holban nr.1 (etaj) și str. Traian nr.259

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:315/2 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 10 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.110 588/12 11 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.110 590/12 11 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 , alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă schimbarea regimului juridic din spațiu cu altă destinație în locuință a spațiilor situate în imobilele din Galați, str. Mr. Iancu Fotea nr.29, str. N. Holban nr.1 (etaj) și str. Traian nr.259.

Art.2 - Se anulează poz.3 din anexa II, poz.6 din anexa IX și poz.14 din anexa A1 la la HCL nr.442/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei