Hotărârea nr. 276/2008

Aprobarea redeven?ei lunare in anul 2009, ce trebuie platita de catre S.C. APA CANAL S.A. Galati, pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.276

din 9 12 2008

privind: aprobarea redevenței lunare în anul 2009, ce trebuie plătită de către S.C. APA CANAL SA. Galați, pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:306/2 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.114 902/25 11 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.114 922/25 11 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din Actul Constitutiv al SC APA CANAL SA Galați, aprobat prin HCL nr.46/30 09 2004;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența lunară pe anul 2009 ce trebuie plătită de către S.C.APA CANAL S.A. Galați, pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, astfel:

-pentru bunurile care fac obiectul contractului 117540/2004, cu modificările și

completările ulterioare:

86 622 lei/lună;


2.551 lei/lună;

51 077 lei/lună.


-pentru bunurile prevăzute de HCL nr. 52/2006: -pentru bunurile prevăzute de HCL nr. 212/2006:

Art. 2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei