Hotărârea nr. 274/2008

Aprobarea redeventei lunare in anul 2009, ce trebuie platita de catre S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE S.A. Galati, pentru concesionarea bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.274 din 9 12 2008

privind: aprobarea redevenței lunare în anul 2009, ce trebuie plătită de către S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A. Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:305/212 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.114 908/25 11 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.114 928/25 11 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.70/11 06 1998 privind înființarea Societății Comerciale “Administrația Piețelor Agroalimentare”SA Galați, prin reorganizarea RA Administrația Piețelor Comerciale Galați;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența lunară în anul 2009, ce trebuie plătită de S.C ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați, pentru pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, astfel:

- teren și construcții Piața Centrală

3 517 lei

- teren și construcții Piața Micro 20

1 214 lei

- teren și construcții Piața Calea Basarabiei

992 lei

- terenuri aferente piețelor

1 864 lei

- grup sanitar Piață Micro 40

108 lei

- teren și construcție Piață Mazepa I

761 lei

- hală produse industriale Piața Centrală

7 010 lei

Art. 2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei