Hotărârea nr. 273/2008

Modificarea si completarea HCL nr. 212/4.07.2006 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune SC APA CANAL SA, pana la data de 6.12.2009 a obiectivelor din anexele 1 - 10

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.273 din 9 12 2008

privind: modificarea și completarea HCL nr.212/4 07 2006 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune SC APA CANAL SA, până la data de 6 12 2009 a obiectivelor din anexele 1 - 10

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:319/2 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.117 474/2 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.117 478/2 12 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c” și alin 5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.212/4 07 2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența datorată Consiliului Local de SC APA CANAL SA Galați, se diminuează corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.273/9 12 2008

Nr. crt.

Denumire active fixe/ Caracteristici Tehnice

Cantitate/

U.M.

Nr. de

inventar

Valoare de

inventar (lei RON)

Modernizare str. Răsăritului

247.898,54

1.

Rețea apă

Tub PEID PE80; Pn 10 atm; Dn 110mm; L = 180 m.

-

25173

50.224,35

2.

Rețea canalizare

Tub PAFSIN ; Pn 1 atm; Dn 400 mm; L = 162 m.

-

25174

197.674,19

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor