Hotărârea nr. 272/2008

Trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in concesiunea SC APATERM SA a obiectivului "Punct termic PT CFR 2 si retele aferente", situat in Galati, str. Alexandru Davila

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.272 din 9 12 2008

privind: trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în concesiunea SC APATERM SA a obiectivului “Punct termic PT CFR 2 și rețele aferente”, situat în Galați, str. Alexandru Davila

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:276/11 11 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.109 730/11 11 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.109 732/11 11 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în concesiunea SC APATERM SA a obiectivului “Punct termic PT CFR 2 și rețele aferente”, situat în Galați, str. Alexandru Davila.

Obiectivul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența datorată Consiliului Local al municipiului Galați de către SC APATERM SA Galați se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa nr. 1

La HCL nr.272/9 12 2008

DATE DE IDENTIFICARE A MIJLOACELOR FIXE (bunuri cu caracter social)

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Cod clasificare

Durata de funcționare

9

Data PIF

Nr. inventar

Valoare inventar

Valoare amortizat ă

Valoare rămasă de amortizat

Rată lunară amortizat ă

Obs.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Punct termic CFR 2

1.6.5.

36

09.1982

10036

7609

903

6706

21

2.

Gigacalorimetru SONOCAL

2.2.4.2.

8

04.2002

23044

5791

4168

1623

97

3.

Rețele termice exterioare Galați

1.9.2.1.

25

09.1982

10039

664

664

0

0

4.

Tunel canal exterior

1.8.6.

30

08.1986

10044

265

265

0

0

5.

Rețele termice în canal Galați

1.9.1.

25

06.1988

10047

549

549

0

0

6.

Conducte termice în canale protecție

1.9.2.1.

25

06.1989

1356

671

671

0

0

7.

Canale protecție pentru rețele diviate

1.8.6.

30

06.1993

1363

85

85

0

0

TOTAL

15.634

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

HCL 272.doc