Hotărârea nr. 271/2008

Atribuirea directa prin contract de concesiune Societatii Comerciale APA CANAL SA, pana la data de 6.12.2009, a obiectivelor de investitii: Sistemul de alimentare cu apa si de canalizare al cartierului Barbosi din Galati, precum si Retele de distributie apa si canalizare din gara de calatori a municipiului Galati, aferente blocurilor de locuinte din str. Alexandru Davila din Galati.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.271 din 9 12 2008

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune Societății Comerciale APA CANAL SA, până la data de 612 2009, a obiectivelor de investiții: Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare al cartierului Barboși din Galați, precum și Rețele de distribuție apă și canalizare din gara de călători a municipiului Galați, aferente blocurilor de locuințe din str. Alexandru Davila din Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:277/11 11 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.109 734/11 11 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.109 736/11 11 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune Societății Comerciale APA CANAL SA, până la data de 6 12 2009, a obiectivelor de investiții: Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare al cartierului Barboși din Galați, precum și Rețele de distribuție apă și canalizare din gara de călători a municipiului Galați, aferente blocurilor de locuințe din str. Alexandru Davila din Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.271/9 12 2008

DATELE IDENTIFICARE MIJLOACE FIXE

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Cod clasificare

Durata de funcționare

Data PIF

Nr. inventar

Valoare inventar (lei)

Valoare amortizată

Vakloare rămasă de amortizat

Rată lunară amortizată

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare al cartierului Bărboși din Galați

1.8.6.

30

12.1970

10064

12.011

2709

9302

63

2.

Rețele canalizare Davila Galați

1.8.7.

40

09.1982

10038

17.183

7358

9825

36

3.

Conductă alimentare apă PT și DEU

Caracteristici:

Rețea de apă Dn 100 mm OL

1.8.6.

30

12.1987

1344

22.542

3627

18915

62

TOTAL

51.736

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

HCL 271.doc

HCL 271.doc