Hotărârea nr. 269/2008

Constituirea comisiei de verificare a situatiilor de lucrari si stadiul fizic de executie pentru obiectivul "Blocul A4/str. Traian nr. 93 - locuinte si spatii comerciale la parter"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.269

din 9 12 2008

privind: constituirea comisiei de verificare a situațiilor de lucrări și stadiul fizic de execuție pentru obiectivul „Blocul A4/str. Traian nr.93 - locuințe și spații comerciale la parter”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:324/9 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 12 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.119 982/9 12 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.119 848/9 12 2008, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.129 080/DPCL/21 11 2008 a Direcției Programe Construcții Locuințe din cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor;

Având în vedere prevederile pct. 4 din HG nr.1097/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă constituirea comisiei de verificare a situațiilor de lucrări și stadiul fizic de execuție pentru obiectivul „Blocul A4/str. Traian nr.93 - locuințe și spații comerciale la parter” , în următoarea componență:

  • 1. ec. Doina Stamate

  • 2. ing. Cazacu Petrică

  • 3. ing. Pavlenco Violeta

  • 4. ec. Budău Lavinia

  • 5. ing. Oancea Tache

Art. 2 - Se revocă HCL nr.106/2005 privind vânzarea prin licitație publică a unor apartamente de la blocul A4, str. Traian nr.93.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei