Hotărârea nr. 244/2008

Finantarea de la bugetul local a FOTBAL CLUB POLITEHNICA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.244

din 13 05 2008

privind finanțarea de la bugetul local a FOTBAL CLUB POLITEHNICA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:296/29 04 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 13 05 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.44 042/29 04 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.44 044/29 04 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr.229/13 05 2008 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art.67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a FOTBAL CLUB POLITEHNICA.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere, care se va încheia între FOTBAL CLUB POLITEHNICA și Consiliul Local al municipiului Galați, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.244/13 05 2008

CONTRACT DE ASOCIERE Nr. __________ / _________

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Consiliul local al municipiului Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

 • 1.2. FOTBAL CLUB POLITEHNICA Galati, cu sediul în municipiul Galați, str.

________________ bl. ____ap. ___ cod fiscal 17779186, cont nr. RO98BRDE180SV22433241800, deschis la BRD - Group Societe General Galați, reprezentat prin Director executiv Haraga Sorin.

Art. 2 - DEFINIREA ASOCIERII

 • 2.1. Părțile semnatare au decis să incheie prezentul contract, conform prevederilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata și în baza art. 12, alin. 2, coroborat cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 2.2. Contractul de asociere se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al

municipiului Galați nr. ______/ __________privind asocierea Consiliului Local al

municipiului Galați cu FOTBAL CLUB POLITEHNICA Galați.

Art. 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezenta asociere are ca obiect promovarea și dezvoltarea activității sportive în municipiu, prin susținerea financiară a activităților sportive desfășurate de catre FOTBAL CLUB POLITEHNICA Galați.

 • 3.2. Actiunea(le)/activitatea(le), respectiv categoriile de cheltuieli care se pot finanta din suma repartizata sunt prevazute in anexa la contract.

 • 3.3. Susținerea financiară pentru anul 2008 se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei de 320.000 lei din capitolul de cheltuiala 67.02.59.

 • 3.4. Platile se vor face in transe in functie de disponibil.

Art. 4 - DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12. 2008.

Art. 5 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Consiliul Local al municipiului Galați:

 • 5.1.1. Consiliul Local al municipiului Galați se obligă participe in calitate de coorgonazator la actiunea sportiva a structurii beneficiare, prin finantare din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2. Consiliul Local al municipiului Galați va vira sumele stabilite în contul ____________________________________prevăzut la art. 1, punctul 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.1.3. Sumele alocate vor fi verificate de către reprezentanții Consiliului Local al municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2. FOTBAL CLUB POLITEHNICA Galați:

5.2.1 FOTBAL CLUB POLITEHNICA Galați se obligă să nu transfere sau sa cesioneze drepturile dobandite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

 • 5.2.2. Sa utilizeze suma prevazuta la art. 3.2 exclusiv pentru finantarea actiunilor sportive stabilite prin contract si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 • 5.2.3. Sa realizeze actiunile prevazute in contract.

 • 5.2.4. Sa prezinte decontul pentru plata efectuata in decurs de 30 de zile de la data efectuarii platii de catre Consiliul Local Galati , constand in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitante, contracte, state de plata, etc.).

Art. 6 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților contractante;

 • c) în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d) imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Consiliul Local al municipiului Galați;

 • e) prin reziliere:

 • - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

 • - în cazul în care nu se realizeaza actiunea la care structura sportiva s-a obligat prin prezentul contract;

 • - dacă nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea se face drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței.

Art. 7 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 7.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezentul contract de asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 8 - FORȚA MAJORĂ

 • 8.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 8.2. În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 9 - CLAUZE SPECIALE

 • 9.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 9.2. Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 9.3. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul Local al municipiului Galați către FOTBAL CLUB POLITEHNICA Galați, respectiv realizarea actiunilor propuse pentru anul 2008, va fi controlat de către Directia Economica si de catre persoana desemnata prin Dispozitia Primarului Municipiului Galati.

Art. 10 - DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 10.2.  Prezentul contract de asociere a fost încheiat în data de _____________, în 2 exemplare de valoare juridică egală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALA ȚI

PRIMAR

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract

Viorel Tarbuc

FOTBAL CLUB POLITEHNICA

GALATI

DIRECTOR EXECUTIV

HARAGA SORIN


Presedinte de sedinta

Tercu Tincuta