Hotărârea nr. 24/2008

Vanzarea terenului in suprafata de 17,05 mp reprezentand cota indiviza de 1.77%, din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, str. Domneasc? nr. 15, bloc D, parter, SC GALTOUR SRL, care il detine in folosinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.24 din 31 01 2008

privind vânzarea terenului în suprafață de 17,05 mp reprezentând cota indiviză de 1.77%, din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Domnească nr.15, bloc D, parter, SC GALTOUR SRL, care îl deține în folosință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:6/8 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.122 702/18 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.122 704/18 12 2007, al Direcției Economice, Direcției Gestiunea Patrimoniului, Serviciului Contencios Juridic și Biroului Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia Primăriei municipiului Galați nr.96/25 04 1990;

Având în vedere Avizul CTE al Primăriei municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 17,05 mp reprezentând cota indiviză de 1.77% , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Domnească nr.15, bloc D, parter, SC GALTOUR SRL, care îl deține în folosință

Art.2 - Terenul în suprafață de 17,05 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către SC GALTOUR SRL, bloc D.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 35 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei