Hotărârea nr. 239/2008

Finantarea de la bugetul local a lucrarii "Strategii europene de protectie a diversitatii biologice. Protectia si conservarea naturii in SE Moldovei", autori Aurora Marcu si Teodor Glavan, pe anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.239

din 13 05 2008

privind finanțarea de la bugetul local a lucrării “Strategii europene de protecție a diversității biologice. Protecția și conservarea naturii în SE Moldovei”, autori Aurora Marcu și Teodor Glăvan, pe anul 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:321/6 05 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 13 05 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.46 040/6 05 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.46 010/6 05 2008, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea nr.12 949/11 03 2008, a doamnei Aurora Marcu și a domnului Teodor Glăvan;

Având în vedere procesul verbal nr.45 920/6 05 2008, al Comisiei de evaluare și selecționare a culturii scrise;

Având în vedere prevederile art.5, alin.1 din Legea nr.186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicată;

Având în vedere prevederile HCL nr.150/ 20 04 2006 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.i, alin. 2,lit.”d” și „e”, alin.6, lit.”a”, pct.4 și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a lucrării “Strategii europene de protecție a diversității biologice. Protecția și conservarea naturii în SE Moldovei”, autori Aurora Marcu și Teodor Glăvan, pe anul 2008.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere, care se va încheia între Aurora Marcu , Teodor Glăvan și Consiliul Local al municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.239/13 05 2008

CONTRACT

Pentru acordarea de sprijin financiar pentru editarea lucrării “Strategii europene de protecție a diversității biologice. Protecția și conservarea naturii în SE Moldovei”, autori Aurora Marcu și Teodor Glăvan

Intre

Consiliul Local Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică și

AURORA MARCU SI TEODOR GLAVAN cu domiciliul în Galați, str. _________ nr.

__, ____ seria GL nr. ______, CNP _____________, respectiv in Galati, str.

_________ nr. __, ____ seria GL nr. ______, CNP _____________ , in calitate de coautori s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Consiliul Local Galati acorda sprijin financiar pe durata incheierii contractului in suma de 2.500 lei de la bugetul local solicitantilor Aurora Marcu si Teodor Glavan pentru sustinerea aparitiei volumului “Strategii europene de protectie a diversitatii biologice. Protectia si conservarea naturii in SE Moldovei”, reprezentand costurile de editare.

(2) Lucrarea va respecta prevederile art. 2 si art. 3 din Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2008.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile solicitantilor

Art. 3. solicitantii se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru acoperirea costurilor de editare a cartii prevazute in programul prezentat;

  • b. sa puna la dispozitia Consiliului Local Galati un numar de 50 de exemplare din volumul “Strategii europene de protectie a diversitatii biologice. Protectia si conservarea naturii in SE Moldovei” in mod gratuit.

  • c. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltarii si atribut esential al identitatii nationale.

  • d. Sa reflecte obiectiv si sa informeze corect cetatenii asupra tuturor aspectelor vietii.

  • e. Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversitatii culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esentiale ale unei societati deschise, democratice.

  • f.  Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetatenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galati.

  • g. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local la serviciul de specialitate din cadrul Directiei Economice.

  • h. Sa prezinte odata cu decontul justificativ financiar, un raport de activitate, care sa cuprinda activitatile desfasurate in perioada respectiva, raport care va fi vizat de catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Administratie Publica Locala.

Sectiunea 2: Obligațiile Consiliului Local Galati

Art. 4. Consiliul Local Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia sa achite valoarea inscrisa in documentele justificative ale cheltuielilor efectuate, in limita sumei acordate ca sprijin financiar de la bugetul local pentru aparitia volumului “Strategii europene de protectie a diversitatii biologice. Protectia si conservarea naturii in SE Moldovei”

Art. 5. (1) Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. _________________, deschis la ___________________________ al solicitantului ______________________, imputernicit de catre coautor pentru

efectuarea platilor.

(2) Platile se vor face in baza :

- decontului financiar verificat de reprezentantii Directiei Economice

- raportului de activitate vizat de catre reprezentantii Directiei Administratie Publica Locala.

(3) Neprezentatrea acestor documente, cumulativ, sau neavizarea lor de catre persoanele responsabile din cadrul Primariei Municipiului Galati, atrage neefectuarea platii respective.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care solicitantii nu respecta conditiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Consiliul Local Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand solicitantilor anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca solicitantii nu sunt de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Consiliul Local Galați:

DRAGAN AURELIAN


OPREA ADRIAN


PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman

Sef Serviciu Comunicare

Luminita Alexandru

Presedinte de sedinta

Tercu Tincuta