Hotărârea nr. 233/2008

Finantarea de la bugetul local a Revistei Porto Franco, pe anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.233

din 13 05 2008

privind finanțarea de la bugetul local a Revistei Porto Franco, pe anul 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:315/6 05 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 13 05 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.46 028/6 05 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.45 998/6 05 2008, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea Societății Scriitorilor „Costache Negri” nr.

120 828/14 12 2007;

Având în vedere procesul verbal nr.45 920/6 05 2008, al Comisiei de evaluare și selecționare a culturii scrise;

Având în vedere prevederile art.5, alin.1 din Legea nr.186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicată;

Având în vedere prevederile HCL nr.150/ 20 04 2006 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.i, alin. 2,lit.”d” și „e”, alin.6, lit.”a”, pct.4 și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a Revistei Porto Franco , pe anul 2008.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere, care se va încheia între Societatea Scriitorilor „Costache Negri” și Consiliul Local al municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.233/13 05 2008

CONTRACT

Pentru acordarea de sprijin financiar pentru editarea Revistei Culturale “Porto Franco”

Intre

Consiliul Local Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

SOCIETATEA SCRIITORILOR “COSTACHE NEGRI” cu sediul în Galați, str. Al. I. Cuza nr. 58, bl. Cristal, sc. A, Ap. 2, reprezentată prin dl. STERIAN VICOL s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Consiliul Local Galati acorda sprijin financiar pe durata incheierii contractului in suma de 13.000 lei de la bugetul local Societatii Scriitorilor “Costache Negri” pentru sustinerea aparitiei revistei de cultura “Porto Franco”, reprezentand costurile de editare.

(2) Lucrarea va respecta prevederile art. 2 si art. 3 din Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2008.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Societatii Scriitorilor “Costache Negri”

Art. 3. Societatea Scriitorilor “Costache Negri”se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru acoperirea costurilor de editare a unei reviste cu caracter literar-artistic;

  • b. sa puna la dispozitia Consiliului Local Galati un numar de 50 de exemplare din fiecare numar al revistei “Porto Franco” in mod gratuit.

  • c. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltarii si atribut esential al identitatii nationale.

  • d. Sa reflecte obiectiv si sa informeze corect cetatenii asupra tuturor aspectelor vietii.

  • e. Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversitatii culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esentiale ale unei societati deschise, democratice.

  • f. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetatenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galati.

  • g. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local la serviciul de specialitate din cadrul Directiei Economice.

  • h. Sa prezinte odata cu decontul justificativ financiar, un raport de activitate, care sa cuprinda activitatile desfasurate in perioada respectiva, raport care va fi transmis catre Comisia de Cultura nr. 4 a Consiliului Local Galati si catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Administratie Publica Locala.

Secțiunea 2: Obligațiile Consiliului Local Galati

Art. 4. Consiliul Local Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia sa achite lunar / trimestrial valoarea inscrisa in documentele justificative ale cheltuielilor efectuate, in limita sumei acordate ca sprijin financiar de la bugetul local pentru aparitia revistei “Porto Franco”.

Art. 5. (1) Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. ________________________, deschis la _________________________ al Societatii Scriitorilor “Costache Negri”

(2) Platile se vor face in baza :

- decontului financiar verificat de reprezentantii Directiei Economice

- raportului de activitate vizat de catre reprezentantii Directiei Administratie Publica Locala.

(3) Neprezentatrea acestor documente, cumulativ, sau neavizarea lor de catre persoanele responsabile din cadrul Primariei Municipiului Galati, atrage neefectuarea platii respective.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care Societatea Scriitorilor “Costache Negri” nu respecta conditiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Consiliul Local Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand Societatii Scriitorilor “Costache Negri” anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca Societatea Scriitorilor “Costache Negri” nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astă zi, exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei p exemplar.


__________ în 2(două)

rți parvenindu-i câte un


Consiliul Local Galați:

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman


Societatea Scriitorilor

“Costache Negri”


DIRECTOR


Sef Serviciu Comunicare

Luminita Alexandru

Presedinte de sedinta

Tercu Tincuta