Hotărârea nr. 229/2008

Aprobarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.229

din 13 05 2008

aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:244/15 04 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 13 05 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.39 942/15 05 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.39 944/15 04 2008, al domnului Tărbuc Viorel;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările;

Având în vedere prevederile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizată:

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Regulamentul privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.229/13 05 2008

REGULAMENT

Privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați

CAPITOLUL I : DEFINITII

 • 1.1 Prezentul Regulament stabilește cadrul general în care autoritatea publică locală finanțează cu sume de la bugetul local anumite activități sportive pe care le desfășoară structurile sportive din municipiul Galați.

 • 1.2 Susținerea financiară a unor asemnenea activități are la bază înțelegerea necesității încurajării unui număr cât mai mare de tineri pentru practicarea unui sport .

 • 1.3 Principiul central în baza căruia se efectuează finanțarea structurilor sportive este cel care încurajează sportul pentru toți ,dar și sportul de performanță .

 • 1.4 Sumele primite pot fi cheltuite doar pe categoriile de capitole prevăzute de lege,conform anexei nr. 1 ,în limitele stipulate în H.G. nr.1.447 /2007.

 • 1.5 Activitățile sportive eligibile sunt cele care nu contravin legislației în materie .

 • 1.6 Decontarea sumelor se va face doar pe baza documentelor justificative și a destinațiilor legale.

 • 1.7 Colaborarea dintre autoritatea publică locală și structura sportivă are la bază un contract de asociere și un scop de interes public,în conformitate cu prevederile art.36,alin.(1),alin.2,lit.e) și alin.7,lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • 1.8 Structurile sportive nu pot solicita sume care să depășească ¥2 din totalul cheltuielilor aferente unui an bugetar,calculate între 1 ianuarie și 31 decembrie (pentru anul 2008 vor fi luate în calcul cheltuielile din perioada 1 mai - 31 decembrie ) .

 • 1.9 Totalul sumelor ce se vor angaja și plăti anual sunt corelate cu posibilitățile bugetului.

 • 1.10 Structurile sportive solicitante vor îndeplini anumite condiții de eligibilitate stabilite prin prezentul Regulament. De asemenea,ele vor fi supuse unor evaluări din partea reprezentanților autoritatății publice locale.

 • 1.11 Nerespectarea prevederilor contractuale sau furnizarea de informații false de către solicitanți atrage răspunderea contractuală,administrativă ,civilă sau penală,după caz.

 • 1.12 Sumele alocate fiecărei colaborări ca și contractul de asociere ,se aprobă individual prin Hotărare a Consiliului local.

 • 1.13 Solicitările se vor depune anual ,până la data de 31 octombrie .Pentru anul 2008 ,vor fi analizate solicitările depuse până la data aprobării prezentului Regulament.

CAPITOLUL II : CONDITII PENTRU OBTINEREA FINANTARII

2.1.Condițiile care trebuie îndeplinite de structurile sportive sunt următoarele :

 • 2.1 Să depună cererea de finanțare și declarația prevăzută în anexa 2 , în termenul stabilit de autoritatea publică locală .

 • 2.2 Să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii ( autorizație de funcționare și certificat de înregistrare sportivă ).

 • 2.3 Să foloseasă sediu și baze sportive adecvate scopului ,având dotările necesare.

 • 2.4 Să nu se afle în litigiu cu autoritatea publică locală.

 • 2.5 Să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare ,în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 2.6 Să nu aibă obligații de plată exigibile la autoritatea publică locală.

 • 2.7 Să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat,precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat .

2.8. Să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare,a actelor constitutive^ regulamentelor proprii,precum și a legii (regulamentpropriu de organizare și funcționare ).

 • 2.9 Să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană,după caz.

 • 2.10 Să facă dovada depunerii situației financiare la organul fiscal competent,pentru anul precedent.

 • 2.11 Să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de asociere.

 • 2.12 Să facă dovada participării la competiții interne și internaționale ,pregătire centralizată și jocuri de verificare /pregătire ( calendarul competițional al federației ).

 • 2.13 Să aibă capacitatea de a atrage resurse financiare și să folosească și propriile resurse ( sumele sau activele atrase de la terți ,estimarea bugetului anual ,suma solicitată și destinația pe capitole ).

 • 2.14 Să folosească personal calificat și să prezinte situația sportivilor legitimați și activi .

 • 2.15 Să respecte modalitățile de decontare stabilite de finantator pentru sumele obținute prin Hotărâre a Consiliului Local.

CAPITOLUL III : EVALUARE,APROBARE ,DECONTARE

 • 3.1 EVALUARE

Evaluarea se va realiza în două etape :

 • 3.1.1 Evaluarea de specialitate :

Se realizează de către serviciul de specialitate al Primăriei ,prin verificarea documentelor depuse la dosar.

 • 3.1.2 Evaluarea de oportunitate și financiară :

Se realizează de către comisia de specialitate nr.4 a Consiliului local prin evaluarea documentelor.

 • 3.1.3 Fiecare etapă de evaluare se va încheia cu un raport/aviz întocmit de cei nominalizați mai sus.

3.2 APROBARE

Aprobarea proiectului de hotărâre se va face în plenul Consiliului local,pentru fiecare solicitant în parte,având la bază contractul de asociere și sumele aferente.

 • 3.3 DECONTARE

Decontarea se poate face doar pentru capitolele de cheltuieli eligibile și pentru care s-au depus documente justificative în termenul prevăzut în contract și în limitele stipulate în H.G. nr.1.447 /2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

CAPITOLUL IV : RETRAGEREA FINANTARII

Retragerea finanțării va fi stipulată în mod expres în cuprinsul contractului de asociere și se poate realiza în următoarele situații :

 • a) .cheltuirea sumelor de bani nu a îndeplinit condițiile legale.

 • b) .solicitantul a transmis informații false sau nu a respectat prevederile prezentului Regulament.

 • c) .solicitantul și-a întrerupt activitatea.

CAPITOLUL V : CLAUZE FINALE

Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea sa în cadrul Consiliului local ,cu votul majorității consilierilor locali în funcție.

Modificarea,completarea sau anularea lui se realizează cu același cvorum.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Anexa nr.1

La Regulament

CAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU DECONTAREA SUMELOR PREVĂZUTE IN CONTRACTE DE ASOCIERE CU STRUCTURILE SPORTIVE

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE :

 • - Transport aferent competițiilor pentru sportivi și antrenori;

 • - Cazare si masa;

 • - Fond premiere: se considera cheltuieli eligibile premiile /primele de joc acordate sportivilor și antrenorilor;

 • - Achiziționare materiale și echipament sportiv;

 • - Salarii antrenori și sportivi;

 • - Alimentație de efort;

 • - Plata arbitrilor;

 • - Asigurarea serviciilor medicale,a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor ,la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • - Taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive ,taxe de organizare a acțiunilor,în condițiile stabilite de organizatori;

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 • • Cheltuieli cu personalul auxiliar ;

 • • Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe;

 • • Achizitii de terenuri, cladiri;

 • • Achizitii bunuri care se constituie in obiecte de inventar si mijloace fixe;

 • • Alte cheltuieli care contravin legislatiei in vigoare privind finantarile din fonduri publice ;

Decontarea se poate face doar pentru capitolele de cheltuieli eligibile și pentru care s-au depus documente justificative în termenul prevăzut în contract , în limitele stipulate în H.G. nr.1.447 /2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Anexa 2 la Regulament

DECLARAȚIE

Subsemnații

reprezentanți            legali            ai           structurii           sportive declarăm pe propria răspundere ,cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații,că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește următoarele condiții:

 • >     Este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • >     Nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu autoritatea publică locală;

 • >    Nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat,precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • >     Nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare,a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • >    Nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare ,în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;

 • >     Informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice.

 • >    Sumele primite vor fi cheltuite doar pe categoriile de capitole prevăzute de lege,conform anexei nr.i,în limitele stipulate în H.G. nr.1.447/2007.

Data_______________________ Clubul Sportiv_____________________

DIRECTOR,                        PREȘEDINTE,