Hotărârea nr. 228/2008

Aprobarea deplasarii unor consilieri locali, la Viena, in perioada 17-23 mai 2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.228

din 13 05 2008

privind: aprobarea deplasării unor consilieri locali, la Viena , în perioada 17 - 23 mai 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:346/13 05 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 13 05 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.48 792/13 05 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.48 794/13 05 2008, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr.60/14 02 2008 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2008, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă deplasarea , la cea de-a 13 a Conferință Internațională pe probleme de planificare urbană, dezvoltare regională și societate informațională, REAL CORP 008, în perioada 17 - 23 mai 2008, următorilor consilieri locali:

  • 1. Podlați Lucian

  • 2. Teodorescu Alexandru

  • 3. Gogoașă Leonard

  • 4. Motea Laurențiu

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei