Hotărârea nr. 226/2008

Aprobarea cotizatiei pentru Asociatia "SMURD" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.226

din 13 05 2008

privind: aprobarea cotizației pentru Asociația “SMURD” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:287/29 04 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 13 05 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.44 050/29 04 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.44 052/29 04 2008, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr.158/20 04 2006 privind aprobarea actului constitutiv al Asociației pentru înființarea SMURD Galați

Având în vedere prevederile art. 36 din Statutul Asociației SMURD;

Având în vedere prevederile art.35, alin.6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă cotizația pentru Asociația “SMURD” Galați, în sumă de 5 300 lei.

Art.2 - Cotizația se va indexa anual cu indicele de inflație.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei