Hotărârea nr. 225/2008

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2008 a proprietarilor blocului C20, scara I si scara III, Tiglina I, str. Regiment 11 Siret nr. 23

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.225

din 13 05 2008

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2008 a proprietarilor blocului C20, scara I și scara III, Țiglina I, str. Regiment 11 Siret nr.23

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:291/29 04 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 13 05 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.44 054/29 04 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.44 056/29 04 2008, al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.286, alin.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizată;

Având în vedere prevederile       art.       36,       alin.1

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2008, a proprietarilor blocului C20, scara I și scara III, Țiglina I, str. Regiment 11 Siret nr.23.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei