Hotărârea nr. 22/2008

Vanzarea terenului in suprafata de 8,16 mp reprezentand cota indiviza de 0,278%, din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, str. Domneasca nr. 13, bloc L, scara 2, ap. 82, SC MARIO SANTANELA SRL, care il detine in folosinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.22 din 31 01 2008

privind vânzarea terenului în suprafață de 8,16 mp reprezentând cota indiviză de 0,278 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str. Domnească nr.13, bloc L, scara 2, ap.82, SC MARIO SANTANELA SRL, care îl deține în folosință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:8/8 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.122 714/18 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.122 716/18 12 2007, al Direcției Economice, Direcției Gestiunea Patrimoniului, Serviciului Contencios Juridic și Biroului Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia Primăriei municipiului Galați nr.96/25 04 1990;

Având în vedere Avizul CTE al Primăriei municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 8,16 mp reprezentând cota indiviză de 0,278 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str. Domnească nr.13, bloc L, scara 2, ap.82, SC MARIO SANTANELA SRL, care îl deține în folosință.

Art.2 - Terenul în suprafață de 8,16 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către SC MARIO SANTANELA SRL, bloc L.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 35 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei