Hotărârea nr. 2/2008

Aprobarea proiectului "Amenajare parc Micro 13 aferent blocurilor ANL - str. N. Mantu", si desemnarea d-lor, ing. George Ghimpau ca reprezentant in relatia cu Administratia Fondului de Mediu si ing. Costel Hanta pentru semnarea contractului de finantare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.2

din 29 01 2008

privind aprobarea proiectului “Amenajare parc Micro 13 aferent blocurilor ANL- str. N. Mantu”, și desemnarea d-lor, ing. George Ghimpău ca reprezentant în relația cu Administrația Fondului de Mediu și ing. Costel Hanță pentru semnarea contractului de finanțare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:31/29 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 29 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.8240/29 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8428/29 01 2008, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.625/13.12.2007 privind participarea Consiliului Local Galați la Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;

Având în vedere prevederile HCL nr.687/20.12.2007 privind aprobarea cofinanțării proiectelor „Amenajare parc Micro 21, aferent blocurilor R4 - R7 supermaket Selgros” și “Amenajare parc Micro 13, aferent blocuri ANL - str. Nicolae Mantu”;

Având în vedere prevederile HCL nr.688/20.12.2007 aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții, pentru anul 2008;

Având în vedere prevederile art.4, art.5, alin.1 din OUG nr.59/2007 privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, (actualizata pana la data de 16 octombrie 2007*);

Având în vedere prevederile pct.VI.”DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA FINANTARII”, pct 1 din Ordinul 1166/2007 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, emis de MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE;

Având în vedere prevederile Ordinului 1912/2007 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.166/2007, emis de MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE;

Având în vedere Ordinul nr.20/28 01 2008 privind atribuirea în proprietate privată a municipiului Galați, a suprafeței de 6963 mp, teren intravilan situat în Galați, cartier Micro 13 B, zona blocuri ANL, emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere Ordinul nr.51/22 03 2002 privind atribuirea în proprietatea Primăriei municipiului Galați a suprafeței de 14 000 mp, emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”b” și alin.4, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă proiectul “Amenajare parc Micro 13 aferent blocurilor ANL- str. N. Mantu”, în vederea depunerii la Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.

Art.2 - Terenul pe care se va realiza proiectul este în suprafață de 8328,75 mp, având numărul cadastral 18861/2008 pentru suprafața de 6963 mp și numărul cadastral 22024/2002 pentru diferența de 1365,75 mp, teren preluat din suprafața de 14000 mp și este identificat în documentația anexată care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă desemnarea d-lui ing. George Ghimpău din cadrul Direcției Tehnice ca reprezentant în relația cu Administrația Fondului de Mediu și a d-lui ing. Costel Hanță din cadrul Biroului de Integrare Europeană, pentru semnarea contractului de finanțare.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei