Hotărârea nr. 18/2008

Modificarea anexelor A si B din HCL nr. 289/27.07.2006 referitoare la modificarea si completarea HCL nr. 442/20.12.2002 referitor la aprobarea listelor cu spatiile comerciale si spatiile de prestari servicii, proprietate privata a statului aflate in administrarea Consiliului Local Galati care urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.18

din 31 01 2008

privind: modificarea anexelor A și B din HCL nr.289/27 07 2006 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 442/2012 2002 referitor la aprobarea listelor cu spațiile comerciale și spațiile de prestări servicii, proprietate privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/2002

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:26/22 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.3208/14 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.3210/14 01 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea anexelor A și B din HCL nr.289/27 07 2006, cu anexele Ai și B1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

TABEL NOMINAL PRIVIND SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE COMERȚ

Nr.

Crt.

Adresă spațiu

Nr. cam.

Suprafața( mp ).

Titular contract închiriere

Destinația

Nr. și data contractului de închiriere

Nr. inv.

utilă

curte

1.

Str. Tecuci nr. 42 ( fost str. Traian nr. 3 )

1

35,51

S.C. Instal Term Proiect S.R.L.

Comerț produse ind

14146/24.03.

2001

11718

2

Str. Tecuci nr. 42 ( fost str. Traian nr. 3 )

2

70,73

P.F. Botezatu Georgeta

Bar

51736/28.09.

2001

11718

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

TABEL NOMINAL PRIVIND SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE PRESTĂRI SERVICII

Nr.

Crt.

Adresă spațiu

Nr. cam.

Suprafața( mp ).

Titular contract închiriere

Destinația

Nr. și data contractului de închiriere

Nr. inv.

utilă

curte

1.

Str. Tecuci nr. 42 ( fost str. Traian nr. 3 )

2

64,87

S.C. Savamo S.R.L.

Prestări servicii

92794/10.10.

2007

11718

2.

Str. Tecuci nr. 42 ( fost str. Traian nr. 3 )

1

25,57

Roibu Mariana

Prestări servicii

110616/22.11

.2006

11718

3.

Str. Tecuci nr. 42 ( fost str. Traian nr. 3 )

1

53,30

S.C. Ranja S.R.l.

Prestări servicii

49192/27.08.

2007

11718

4.

Str. Tecuci nr. 42 ( fost str. Traian nr. 3 )

1

24,30

S.C. Gifan .H.B. S.R.L.

Prestări servicii

80026/30.11.

2007

11718

5.

Str. Traian nr. 8

2

68

59

S.C. Prodcoop OC2

Prestări servicii

47830/07.09.

2001

11475

Președinte de ședință

Manoliu Mihai