Hotărârea nr. 17/2008

Atribuirea ap. 13, situat in blocul S7, cartier Dimitrie Cantemir, familiei Patoi Costel

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.17

din 31 01 2008

privind atribuirea ap.13, situat în blocul S7, cartier Dimitrie Cantemir, familiei Patoi Costel

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:25/22 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.6276/22 01 2008, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6278/22 01 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului și Serviciului Contencios Juridic;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.450/27 09 2007 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.594/23 11 2006 referitor la atribuirea de locuințe din fondul ANL persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.1, lit.”a” din OUG nr.68/2006 referitoare la masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2,       din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se atribuie ap.13, situat în blocul S7, cartier Dimitrie Cantemir, familiei Patoi Costel, locuința fiind prevăzută în anexa la HCL nr.594/23 11 2006 cu modificările ulterioare.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei